Bortfall och kvalitet om medicinska födelseregistret

Kvaliteten på medicinska födelseregistret är god. Av de nyfödda barnen som är födda i Sverige rapporteras 97–99 procent till registret.

Varje år jämförs det antal barn som rapporterats till registret med folkbokföringsuppgifter. Antalet födda barn har under åren varierat mellan 86 000 och drygt 120 000.

Aktuell information – medicinska födelseregistret 2017

Sedan maj 2019 finns en första version tillgänglig av medicinska födelseregistret för barn födda 2017. Uppgifter om cirka 3 000 födslar från Region Skåne, främst från Skånes universitetssjukhus Malmö, har fortfarande inte rapporterats in. Bortfallet motsvarar ungefär 20 procent av alla födslar i Region Skåne och 60 procent av alla födslar på Skånes universitetssjukhus Malmö.

Kvalitet

Det är så gott som omöjligt att undvika felaktigheter i ett register av medicinska födelseregistrets storlek. Avsaknaden av en uppgift får dock betydelse först när man försöker bestämma hur vanligt ett fenomen är. Så länge bortfallet är slumpartat kommer det att ha liten betydelse för bedömningen av riskfaktorer. Registeruppgifterna är inte lämpliga för individuella bedömningar av enskilda personer utan är avsedda för jämförelser mellan grupper.

Bortfall

Det externa bortfallet av uppgifter uppskattas totalt till mellan 0,5 och 3 procent om året, men är något högre vad gäller barn som dör under nyföddhetsperioden. Ett externt bortfall uppstår när en förlossning inte rapporteras in.

Internt bortfall uppstår när vissa uppgifter saknas i rapporteringen av graviditeten, förlossningen eller det nyfödda barnet. För enskilda variabler varierar det interna bortfallet i registret.

Senast uppdaterad:
Publicerad: