Medicinska födelseregistret

Medicinska födelseregistret ger underlag för statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda. Registret startade år 1973 och omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige.

Syftet med registret är att kunna beskriva händelser och utfall för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och nyföddhetsperioden. Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

  • Vad är medelåldern bland kvinnor som föder barn och hur varierar den i landet?
  • Hur många gravida kvinnor röker och hur många har högt BMI?
  • Vilken typ av smärtlindring används vid förlossning bland först- och omföderskor?
  • Hur stor andel fick bristningar av grad III och IV i samband med förlossningen?
  • Hur stor andel av barnen föds för tidigt?
Nyttan med Medicinska födelseregistret Kort om nyttan med registret och om historik, forskning, analys, sekretess och säkerhet.

Det här innehåller medicinska födelseregistret

Medicinska födelseregistret omfattar graviditeter som lett till förlossning i Sverige sedan 1973. Registret innehåller uppgifter om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn som rapporteras av mödrahälsovården, förlossningsvården och nyföddhetsvården. Levande födda samt dödfödda barn som har en graviditetslängd på minst 22+0 veckor ingår (före 1 juli 2008 ingick dödfödda från och med vecka 28+0). Endast uppgifter där det finns ett klart motiv för en rikstäckande registrering på individnivå finns med i registret.

De uppgifter som ingår är bland annat kvinnans tidigare graviditeter, rökning, förlossningsklinik, graviditetslängd, smärtlindring, förlossningssätt, diagnoser hos moder och barn, operationer, barnets kön, vikt, längd och huvudomfång samt barnets tillstånd vid födelsen.

Genom koppling till SCB:s register hämtas uppgifter till medicinska födelseregistret, däribland barnets personnummer, den kommun där modern var skriven vid förlossningen, uppgifter om nationalitet för båda föräldrarna samt moderns födelseland.

För full förteckning av alla variabler se variabelförteckningen (excel).

Pågående arbete med föreskrifter om inrapportering till medicinska födelseregistret

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram föreskrifter gällande insamling av uppgifter från mödrahälsovård och förlossningsvård till medicinska födelseregistret. Här hittar du information om det pågående arbetet.

Registret över fosterskador och kromosomavvikelser

Kopplat till medicinska födelseregistret finns registret övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser.

Laglig reglering av registret

Medicinska födelseregistret är reglerat i lagen (1998:543) om hälsodataregister och i förordningen (2001:708) om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen. Där regleras även vilka uppgifter som får finnas i registret liksom skyldigheten för dem som bedriver hälso­ och sjukvård att lämna uppgifter till det.

Så lämnar du uppgifter till registret

Rapporteringen till Medicinska födelseregistret sker via vår portal Filip eller via FTP-server.

Statistik baserat på registret

Om du är intresserad av uppgifter från Medicinska födelseregistret, se Beställa data och statistik.

På sidan om statistik kan du bland annat läsa

Du kan också ta fram statistik i vår databas om graviditeter, förlossningar och nyfödda

Registret kan även samköras med andra hälsodataregister. Det går exempelvis att samköra med läkemedelsregistret för att koppla ihop läkemedelsanvändning och graviditet eller med patientregistret för att följa upp svårt sjuka barn.

Kontakt

Inrapporteringsservice
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: