Läkemedelsregistret

Läkemedelsregistret ger underlag för den officiella statistiken om läkemedel i Sverige. Läkemedelsregistret med personnummer startade i juli år 2005 och innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek.

Syftet med läkemedelsregistret är att öka patientsäkerheten på läkemedelsområdet. Registret används av såväl forskare, journalister, utredare inom landsting och myndigheter som av representanter från läkemedelsindustrin. Ökad kunskap kring olika läkemedels effekter och säkerhet kan i längden vara till nytta för varje enskild patient.

Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

  • Fortsätter antibiotikaförskrivningen att gå ner?
  • Hur många äldre har tio eller fler läkemedel samtidigt?
  • Finns det regionala skillnader i förskrivningen av adhd-läkemedel?

Registret uppdateras en gång i månaden.

Nyttan med Läkemedelsregistret Kort om nyttan med registret och om historik, forskning, analys, sekretess och säkerhet.

Det här innehåller läkemedelsregistret

Läkemedelsregistret innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek men även uppgifter om uthämtade förmånsberättigade förbrukningsartiklar, till exempel stomiprodukter och livsmedel för särskild näring för barn under 16 år. Antalet poster i registret är drygt 100 miljoner per år.

Registret innehåller information om:

  • patienten (kön, ålder, folkbokföringsort)
  • varan (till exempel ATC-kod, läkemedelsnamn, styrka, förpackningsstorlek)
  • förskrivningen (till exempel förskriven mängd, datum för förskrivningen och datum när varan hämtats ut)
  • kostnader (landstingskostnad och egenavgift)
  • egenskaper på arbetsplatsen där förskrivningen skedde (till exempel verksamhetsinriktning) och vilket yrke och specialistutbildning förskrivaren har.

För full förteckning av alla variabler se variabelförteckningen 

Laglig reglering av registret

Läkemedelsregistret regleras i Förordning (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen samt i Lag (1996:1156) om receptregister. Dessa reglerar vilka uppgifter som får finnas i registret liksom E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna uppgifter till det. Läkemedelsregistret är ett hälsodataregister och regleras även i lagen (1998:543) om hälsodataregister.

Sekretess för våra register

Vi värnar om patientens och brukarens integritet. Uppgifterna i registren skyddas av så kallad absolut sekretess, vilket är lagens starkaste sekretesskydd. Undantag gäller bara för uppgifter som behövs för forsknings-­ eller statistikändamål och uppgifter som inte direkt kan hänföras till den enskilde. I dessa fall kan uppgiften lämnas ut om det står klart att den kan röjas utan att personen som uppgiften rör eller någon närstående lider skada eller men. Sekretessen gäller även inom Socialstyrelsen.

Registeruppgifter skyddas fysiskt genom att förvaras där ingen obehörig har tillgång.

För mer information, se Om sekretessen kring register

Inrapportering till Läkemedelsregistret

All data i läkemedelsregistret kommer från E-hälsomyndigheten. All handel som säljer läkemedel har skyldighet att rapportera in försäljningsuppgifter till E-hälsomyndigheten. Dessutom ska apotek lämna ytterligare uppgifter till E-hälsomyndigheten när ett förskrivet läkemedel expedieras. E-hälsomyndigheten lämnar i sin tur uppgifter om receptförskrivna expedieringar till Socialstyrelsen.

Statistik baserat på registret

Är du intresserad av statistik baserad på läkemedelsregistret, se Beställa data och statistik.

På sidan om läkemedelsstatistik kan du bland annat läsa:

Ta fram statistik i vår databas

Kontakt

Inrapporteringsservice
Telefonnummer: 075-247 45 40
Senast uppdaterad: