Registret över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård

Registret ger underlag för den officiella statistiken om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i Sverige. Registrets data används också för forskning.

Det här innehåller registret

Registret innehåller uppgifter om alla personer som fått sådan hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen. Registret omfattar omkring 400 000 personer per år.

Fram till och med 2018 innehåller registret enbart uppgifter om personer som fått någon insats inom den kommunala hälso- och sjukvården, uppdelat per kalendermånad. Från och med 2019 kompletteras registret med uppgifter om vilka patientrelaterade åtgärder som utförts av legitimerad personal med kommunen som vårdgivare. Åtgärderna ska vara klassificerade på den mest detaljerade nivån i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Dessutom lämnar kommunerna uppgift om vilket datum åtgärden utfördes samt vilken legitimerad yrkesgrupp som utfört åtgärden. Från och med 2019 lämnas alla uppgifter till registret månadsvis.

Laglig reglering av registret

Registret är ett hälsodataregister och regleras i lagen (1998:543) om hälsodataregister och den för registret specifika förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården samt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register over insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.. Där regleras vilka uppgifter som får finnas i registret liksom skyldigheten för kommunerna att lämna uppgifter.

Sekretess för våra register

Vi värnar om patientens och brukarens integritet. Uppgifterna i registren skyddas av så kallad absolut sekretess, vilket är lagens starkaste sekretesskydd. Undantag gäller bara för uppgifter som behövs för forsknings­ eller statistikändamål och uppgifter som inte direkt kan hänföras till den enskilde. I dessa fall kan uppgiften lämnas ut om det står klart att den kan röjas utan att personen som uppgiften rör eller någon närstående lider skada eller men. Sekretessen gäller även inom Socialstyrelsen.
Registeruppgifter skyddas fysiskt genom att förvaras där ingen obehörig har tillgång.

För mer information, se Om sekretessen kring register.

Kontakt

Inrapporteringsservice
Telefonnummer: 075-247 45 40
Senast uppdaterad: