Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Registret ger underlag för den officiella statistiken om insatser för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i Sverige. Registrets data används också som underlag i det nationella systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner.

Syftet med registret är att beskriva omfattningen av insatser för personer med funktionshinder enligt LSS.

Det här innehåller registret

Uppgifterna till registret samlas in på individnivå en gång om året för 9 av de 10 insatserna, från landets samtliga kommuner. Registret innehåller uppgifter om personer som haft verkställda beslut om en eller flera LSS-insatser, samt information om dessa nio insatser. Uppgifterna kan sedan delas upp på bakgrundsfaktorer som till exempel kön, ålder och kommun. Uppgifter om insatsen Råd och stöd samlas däremot in i en separat insamling på aggregerad nivå där landstingen ofta är uppgiftslämnare.

Mer information om registrets innehåll finns i variabelförteckningen.

Laglig reglering av registret

Socialtjänstregistren är reglerade i särskilda förordningar (1981:1370 och 2004:16) för insamling av personuppgifter om insatser inom socialtjänsten och enligt LSS. Enligt förordningarna är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter till registren.

Sekretess för våra register

Vi värnar om patientens och brukarens integritet. Uppgifterna i registren skyddas av så kallad absolut sekretess, vilket är lagens starkaste sekretesskydd. Undantag gäller bara för uppgifter som behövs för forsknings-­ eller statistikändamål och uppgifter som inte direkt kan hänföras till den enskilde. I dessa fall kan uppgiften lämnas ut om det står klart att den kan röjas utan att personen som uppgiften rör eller någon närstående lider skada eller men. Sekretessen gäller även inom Socialstyrelsen.

Registeruppgifter skyddas fysiskt genom att förvaras där ingen obehörig har tillgång.

För mer information, se Om sekretessen kring register

Så lämnar du uppgifter till registret

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip

Statistik baserat på register för LSS

Om du är intresserad av uppgifter från registret, se Beställa data och statistik.
På sidan om statistik om stöd och service om personer med funktionsnedsättning kan du bland annat läsa:

  • Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

Ladda ner

Kontakt

Inrapporteringsservice
Telefonnummer: 075-247 45 40
Senast uppdaterad: