Registret över ekonomiskt bistånd

Registret ger underlag till den officiella statistiken om ekonomiskt bistånd i Sverige. Registrets uppgifter används också för att beskriva befolkningens biståndsbehov, följa utveckling över tid och göra jämförelser mellan olika kommuner.

Uppgifterna används som underlag för uppföljning, styrning och verksamhetsutveckling på nationell, regional och kommunal nivå.

Registret utgör grunden för officiell och annan statistik . Registret används även för forskningsändamål. Uppgifterna i registret kan exempelvis svara på:

  • Hur mycket ekonomiskt bistånd har beviljats under en viss period?
  • Hur många hushåll eller personer har beviljats ekonomiskt bistånd under en viss period?
  • Finns det några regionala eller demografiska skillnader?
  • Vad är det vanligaste försörjningshindret, det vill säga anledning till att personer behöver ekonomiskt bistånd?

Det här innehåller registret över ekonomiskt bistånd

Registeruppgifterna avser personer och hushåll som fått ekonomiskt bistånd i form av:

  • Försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt enligt 4 kap. 1 § samt i förekommande fall 4 kap. 2 § i socialtjänstlagen (2001:453).
  • Introduktionsersättning enligt lag (1992:1 068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, mellan åren 1993 och 2011.

Kommunerna rapporterar in uppgifter om bland annat personnummer, kön, biståndskommun, biståndsbelopp, inrikes respektive utrikes födda, försörjningshinder. Därefter inhämtas vissa uppgifter från Registret över totalbefolkningen, RTB.

För mer ingående information om registrets innehåll, se variabelförteckningen. 

Laglig reglering av registret över ekonomiskt bistånd

Socialtjänstregistren är reglerade i särskilda förordningar (1981:1370 och 2004:16) för insamling av personuppgifter om insatser inom socialtjänsten och enligt LSS. Enligt förordningarna är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter till registren.

Så rapporterar du in till registret över ekonomiskt bistånd

Underlag till registret lämnar du i vår portal Filip

Är du intresserad av statistik baserat på registret över ekonomiskt bistånd

Om du är intresserad av uppgifter från registret över ekonomiskt bistånd, se Beställa data och statistik.
statistiksidorna om ekonomiskt bistånd kan du bland annat läsa

  • Årsstatistik
  • Månadsstatistik
  • Försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd

Du kan också ta fram statistik i vår databas.

Senast uppdaterad:
Publicerad: