Dödsorsaksregistret

Dödsorsaksregistret ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsaker i Sverige. Registrets data används också för beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i Sverige. Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

  • Hur många avlider i dödsorsaker, som kunde ha undvikits, under ett visst år?
  • Hur ser utvecklingen av antalet döda i lungcancer ut över tid?
  • Finns det regionala skillnader i dödsorsaker?

Det här innehåller dödsorsaksregistret

Dödsorsaksregistret uppdateras varje år. I registret ingår samtliga dödsfall som inträffat i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dessa dödsfall inkluderas i registret drygt ett år efter övriga dödsfall.

Dödfödda ingår inte i registret.

För full förteckning av alla variabler se variabelförteckningen.

Vi lämnar inte ut uppgifter om dödsorsak till någon
Om du vill få uppgifter om ett specifikt dödsfall ska du vända dig till den sjukvårdsinrättning som har utfärdat dödsorsaksintyget. Vi lämnar inte ut uppgifter till anhöriga.

Laglig reglering av dödsorsaksregistret

Inlämnande av uppgifter till dödsorsaksregistret regleras av begravningslagen (1990:1144) och begravningsförordningen.

Sekretess för våra register

Vi värnar om patientens och brukarens integritet. Uppgifterna i registren skyddas av så kallad absolut sekretess, vilket är lagens starkaste sekretesskydd. Undantag gäller bara för uppgifter som behövs för forsknings-­ eller statistikändamål och uppgifter som inte direkt kan hänföras till den enskilde. I dessa fall kan uppgiften lämnas ut om det står klart att den kan röjas utan att personen som uppgiften rör eller någon närstående lider skada eller men. Sekretessen gäller även inom Socialstyrelsen.

Registeruppgifter skyddas fysiskt genom att förvaras där ingen obehörig har tillgång.

För mer information, se Om sekretessen kring register

Historik

Dödsorsaksregistret innehåller data från 1961. Det finns också ett historiskt dödsorsaksregister för åren 1952–1960. Till och med 2011 omfattade registret endast avlidna personer som var folkbokförda i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet – oavsett om själva dödsfallet inträffade i Sverige eller utomlands. Från och med statistikår 2012 inkluderas även dödsfall som sker i Sverige där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tiden för dödsfallet.

Läs mer om historian

Så rapporterar du in till dödsorsaksregistret

Vid varje dödsfall i Sverige ska ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg fyllas i av läkare. Dödsbeviset lämnas till Skatteverket och i vissa fall till Polisen. Dödsorsaksintyget skickas till Socialstyrelsen.

Rapportera till dödsorsaksregistret

Kontakt

Inrapporteringsservice
Telefonnummer: 075-247 45 40
Senast uppdaterad: