Bortfall och kvalitet om cancerregistret

Täckningsgraden i cancerregistret är hög men bortfallet varierar med tumörens läge och kan därmed ha betydelse för specifika forskningsfrågor.

Den senaste kvalitetsstudien som genomfördes är publicerad i Acta Oncologica med titeln "The completeness of the Swedish Cancer Register - a sample survey for year 1998" (Barlow L et al.). En svensk sammanfattning av denna rapport har också publicerats i Läkartidningen.

Kvalitet

Av studien framgår att cancerregistret har en god täckningsgrad överlag som inte bör ha någon större påverkan på övergripande folkhälsofrågor och epidemiologisk övervakning.

Bortfall

99 procent av alla fall i cancerregistret är morfologiskt fastställda. Det finns en underrapportering som varierar med cancerns läge och patientens ålder, vilket kan ha betydelse för specifika forskningsfrågor. Viss underrapportering kan även identifieras utifrån dödsorsaksregistret, och även då framgår det att bortfallet i cancerregistret varierar med diagnos. För bröstcancer är exempelvis bortfallet oerhört litet, medan ungefär 370 dödsfall av pankreas- och lungcancer som rapporterats till dödsorsaksregistret aldrig anmälts till cancerregistret.

Kontroller

På de regionala cancercentrumen görs kontroller innan uppgifterna levereras till Socialstyrelsen. Centrumen gör rimlighetskontroller med avseende på bland annat kön, diagnos och histopatologisk kod. På Socialstyrelsen kontrollerar vi sedan om det finns dubbletter och gör ytterligare rimlighetskontroller.

Kontakt

Cancerregistret
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: