Registret över insatser till barn och unga

Registret ger underlag för statistik, forskning och utvärdering om insatser för barn och unga i Sverige.

Syftet med registret är att belysa omfattningen av heldygnsplaceringar av barn och unga för vård utanför det egna hemmet. Uppgifterna används i den officiella statistiken om socialtjänstens insatser för barn och unga samt i utredningsverksamhet, forskning och annan statistik.

Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

  • Hur många placerade barn saknar gymnasiebehörighet?
  • Har placerade barn sämre hälsa?
  • Har antalet placerade barn och unga förändrats över tid?

Det här innehåller registret över insatser för barn och unga

Registret innehåller individstatistik med bland annat uppgifter om vårdnadshavare, insatstyp, datum för beslut, placering och avslut och placeringsform. Dessutom finns också specifikation av Socialtjänslagen, SoL, respektive lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och barnets och föräldrarnas födelseland. Både den första placeringen och eventuella omplaceringar ingår i registret.

Registret består av en beskrivning av:

  • de barn som erhållit en insats
  • insatserna för barn och unga som innebär placering för vård utanför det egna hemmet
  • placeringarna under pågående insats.

Utöver detta individregister finns även mängdstatistik om öppenvårdsinsatser för barn och unga. Där redovisas mängduppgifter om insatser för barn och unga. Uppgifterna omfattar öppenvårdsinsatser, vårddygn i familjehem och hem för vård eller boende.

Laglig reglering av registret

Socialtjänstregistren  är reglerade i särskilda förordningar (1981:1370 och 2004:16) för insamling av personuppgifter om insatser inom socialtjänsten och enligt LSS. Enligt förordningarna är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter till registren.

Sekretess för våra register

Vi värnar om patientens och brukarens integritet. Uppgifterna i registren skyddas av så kallad absolut sekretess, vilket är lagens starkaste sekretesskydd. Undantag gäller bara för uppgifter som behövs för forsknings-­ eller statistikändamål och uppgifter som inte direkt kan hänföras till den enskilde. I dessa fall kan uppgiften lämnas ut om det står klart att den kan röjas utan att personen som uppgiften rör eller någon närstående lider skada eller men. Sekretessen gäller även inom Socialstyrelsen.

Registeruppgifter skyddas fysiskt genom att förvaras där ingen obehörig har tillgång.

För mer information, se Om sekretessen kring register

Så rapporterar du in till registret över insatser för barn och unga

Underlag till registret lämnar du i vår portal Filip. 

Är du intresserad av statistik baserat på registret över insatser för barn och unga

Du kan beställa data och statistik registret över insatser till barn och unga

På sidan statistik om barn och unga kan du bland annat läsa:

  • Den årliga rapporten Barn och unga - insatser
Senast uppdaterad: