Registret över insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Registret ger underlag för den officiella statistiken om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning i Sverige. Registrets data används också för forskning.

Det här innehåller registret

Registret omfattar äldre och personer som har fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning och som får kommunal omsorg enligt socialtjänstlagen. Registret innehåller uppgifter om cirka 350 000 personer per mätning. Det gäller enbart beslut som har verkställts (tidigare ingick samtliga fattade beslut, men det ändrades 2012). Registret innehåller inte uppgifter om hur många platser som finns i särskilt boende.

För full förteckning av alla variabler se variabelförteckningen

Laglig reglering av registret

Registret regleras av förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter och Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Sekretess för våra register

Vi värnar om patientens och brukarens integritet. Uppgifterna i registren skyddas av så kallad absolut sekretess, vilket är lagens starkaste sekretesskydd. Undantag gäller bara för uppgifter som behövs för forsknings-­ eller statistikändamål och uppgifter som inte direkt kan hänföras till den enskilde. I dessa fall kan uppgiften lämnas ut om det står klart att den kan röjas utan att personen som uppgiften rör eller någon närstående lider skada eller men. Sekretessen gäller även inom Socialstyrelsen.

Registeruppgifter skyddas fysiskt genom att förvaras där ingen obehörig har tillgång.

För mer information, se Om sekretessen kring register

Så lämnar du uppgifter

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip.

Statistik baserat på registret

Om du är intresserad av uppgifter från registret över insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, se Beställa data och statistik.

Du kan också ta fram statistik i vår databas.

Ladda ner

Kontakt

Inrapporteringsservice
Telefonnummer: 075-247 45 40
Senast uppdaterad: