Öppna jämförelser av kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området kommunal hälso- och sjukvård. Resultaten är främst baserade på en enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2020

Öppna jämförelser 2020 – Kommunal hälso- och sjukvård
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Här beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) redogörs för årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom kommunal hälso- och sjukvård. Underlaget till årets resultat samlades in under från januari till mars 2020 och gäller förhållanden innan covid-19-pandemin.

Årets resultat visar bland annat:

  • 88 procent av kommunerna har riktlinjer om att patienter, och vid behov närstående, ska informeras och erbjudas möjlighet till samordnad individuell plan (SIP).
  • 71 procent av kommunerna genomför fallriskvärdering av patienter vid inskrivning i hemsjukvården.
  • 80 procent av kommunerna har forum för systematiskt patientsäkerhetsarbete och 29 procent uppger att patientmedverkan sker i kommunens systematiska patientsäkerhetsarbete.
  • 44 procent av kommunerna har övergripande kompetensutvecklingsplan för fortbildning i allmän palliativ vård till personal. Motsvarande kompetensutvecklingsplan för fortbildning i stroke är 7 procent.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2019 – Kommunal hälso- och sjukvård

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: