Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.


Nya föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården

Den 1 mars 2019 börjar våra nya föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården att gälla. De nya föreskrifterna i HSLF-FS 2018:54 ersätter Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården m.m.

 

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2018:8

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner


1 §
Dessa föreskrifter ska tillämpas på intyg som grundas på en
bedömning av någons hälsotillstånd, behov, förmåga eller annat förhållande orsakat av hälsotillståndet och som utfärdas av hälso- och
sjukvårdspersonalen i verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125). Föreskrifterna
ska även tillämpas på intyg om någons vård.

Som intyg ska räknas även utlåtanden och andra liknande handlingar, oavsett hur de benämns.

Föreskrifterna ska i tillämpliga delar även gälla i den verksamhet som bedrivs av Rättsmedicinalverket enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. och lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. (HSLF-FS 2017:21)

2 § I dessa föreskrifter avses med vårdgivare fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård.

Med verksamhetschef avses befattningshavare som svarar för verksamheten enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller
16 a § tandvårdslagen (1985:125). (HSLF-FS 2017:21)

2 kap. Kvalitet och säkerhet

1 § Vårdgivaren ska ge skriftliga direktiv och säkerställa

 1. att det finns ändamålsenliga rutiner för intyg som utfärdas inom hälso- och sjukvården,
 2. att hälso- och sjukvårdspersonalen genomgår utbildning och fortbildning i frågor som gäller personalens skyldigheter och ansvar vid utfärdande av intyg, och
 3. att det finns etablerad samverkan med den lokala polismyndigheten i frågor om biträde av polisen vid genomförande av undersökningar i vissa fall.

2 § Verksamhetschefen ska fastställa ändamålsenliga rutiner och entydigt fördela ansvaret för de intyg som utfärdas inom verksamhetsområdet. Rutinerna och ansvarsfördelningen ska dokumenteras.

Verksamhetschefen ska fortlöpande följa upp verksamheten och säkerställa att rutinerna och ansvarsfördelningen uppfyller kvalitets- och säkerhetskraven i dessa föreskrifter. 

3 kap. Begäran om att intyg ska utfärdas

1 § Verksamhetschefen ska svara för att det finns rutiner som säkerställer att

 1. intyg om någons vård, på begäran av den som vårdats, utfärdas enligt 3 kap. 16 § patientdatalagen (2008:355), 
 2. intyg om orsaken till någons intagning på sjukhus och om tiden för
  intagningen och utskrivningen, på begäran av den som varit intagen,
  utfärdas enligt 4 kap. 3 § 1 hälso- och sjukvårdsförordningen
  (2017:80), och
 3. undersökningar och utlåtanden, på begäran av länsstyrelse, domstol, åklagarmyndighet eller polismyndighet och i vissa fall polisman, utförs och avges enligt 6 kap. 9 § patientsäkerhetslagen (2010:659). (HSLF-FS 2017:55)

2 § Vårdgivaren ska ge direktiv i frågan om intyg ska utfärdas på någons begäran i andra fall än de som avses i 1 §. Det ska framgå om intyg ska avges på begäran av någon annan myndighet än de som anges i 1 § 3, t.ex. socialnämnd, eller av ett försäkringsbolag eller en annan juridisk person.

Begäran om att intyg ska utfärdas i andra fall än som avses i 1 § ska prövas enligt vårdgivarens direktiv. 

4 kap. Samtycke och information m.m.

1 § Verksamhetschefen ska svara för att det finns rutiner som säkerställer att

 1. intyg inte utfärdas utan att den som intyget gäller, intygspersonen, informerats om de undersökningar, uppgifter och upplysningar som behövs för att kunna avge intyget,
 2. intyg utfärdas med respekt för intygspersonens självbestämmande, integritet och värdighet, och
 3. intyg som utfärdas oberoende av intygspersonens samtycke avges med stöd av lag.

5 kap. Kompetens för att utfärda intyg

1 § Verksamhetschefen ska svara för att det finns rutiner som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar intyg, intygsutfärdaren, har tillräcklig kompetens och erfarenhet för uppgiften med hänsyn till ändamålet med intyget.

Om det enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrifter krävs särskild kompetens för att få utfärda ett intyg, ska rutinerna säkerställa att sådana intyg avges av yrkesutövare med föreskriven kompetens. 

Läkarintyg i ärenden om anordnande av godmanskap och förvaltarskap

2 § Läkarintyg enligt 11 kap. 17 § föräldrabalken ska utfärdas av en legitimerad läkare. 

Läkarintyg i ärenden om fullmaktsanställning

3 § Läkarintyg enligt 11 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning ska utfärdas av en legitimerad läkare. 

Vårdintyg

4 § I 4 och 11 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 5 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård finns bestämmelser om undersökning för vårdintyg och krav på att ett sådant intyg ska utfärdas av en legitimerad läkare. 

Socialstyrelsen får enligt 14 § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård medge undantag från kravet
på läkares legitimation. Verksamhetschefen ska ansöka om ett sådant
undantag hos Socialstyrelsen. (SOSFS 2013:4)

Rättsintyg

5 § I förordningen (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott finns bestämmelser om krav på kompetens för att en läkare ska få avge rättsintyg enligt lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.

Verksamhetschefen ska svara för att det finns rutiner som säkerställer att rättsintyg som hämtas in enligt 2 § andra stycket ovan nämnda lag utfärdas av en legitimerad läkare eller tandläkare. 

Rättspsykiatriska utlåtanden m.m.

6 § Utlåtanden enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning och intyg enligt 7 § första stycket andra meningen lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. får avges av

 1. läkare som har specialistkompetens i rättspsykiatri, och
 2. läkare med erfarenhet från rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet som har specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri och som av Rättsmedicinalverket förordnas att avge rättspsykiatriska utlåtanden.

Socialstyrelsen får, efter samråd med Rättsmedicinalverket, medge
undantag från kravet på specialistkompetens. Verksamhetschefen ska
ansöka hos Socialstyrelsen om att läkare med annan kompetens får
avge rättspsykiatriska utlåtanden m.m. (SOSFS 2013:4)

6 kap. Biträde av polis för att utfärda vårdintyg

1 § I 47 § andra stycket 1 och 2 jämförd med 4 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 27 § jämförd med 5 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård finns bestämmelser om vissa intygsutfärdande läkares rätt att få biträde av polismyndigheten för att läkaren ska kunna genomföra en undersökning för vårdintyg och för att föra en patient till en sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg har utfärdats.

Verksamhetschefen ska svara för att det finns rutiner som säkerställer att förutsättningarna för att få biträde av polismyndigheten kan uppfyllas av den som begär biträde av polisen och att biträde endast begärs

 1. av legitimerade läkare i allmän tjänst eller legitimerade läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg, och 
 2. i de fall läkaren har beslutat att omhänderta patienten för undersökningen.

7 kap. Jäv och andra hinder mot att utfärda intyg

1 § Inom den allmänna hälso- och sjukvården ska verksamhetschefen svara för att det finns rutiner som säkerställer att bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) kan iakttas av hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar intyg.

2 § Inom den enskilda hälso- och sjukvården ska verksamhetschefen svara för att det finns rutiner som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar intyg endast avger sådana intyg som innebär en opartisk bedömning. Rutinerna ska säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalen

 1. noga överväger, om det finns någon särskild omständighet som kan innebära att det finns skäl att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet som intygsutfärdare, och
 2. avböjer att utfärda ett intyg, om det föreligger en sådan särskild omständighet.

Av rutinerna ska det framgå vilka särskilda omständigheter som kan innebära att en intygsutfärdares opartiskhet kan ifrågasättas.

Rutinerna ska säkerställa att bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) kan iakttas av legitimerad läkare inom den enskilda hälso- och sjukvården som utfärdar

 1. vårdintyg enligt 4 och 11 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 5 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, och
 2. rättsintyg enligt 2 § andra stycket lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.

8 kap. Intyg i särskilda fall

1 § Verksamhetschefen ska svara för att det finns rutiner som säkerställer att de intygsblanketter som avses i 2–5 §§ och andra intygsblanketter som fastställs av Socialstyrelsen eller någon annan statlig myndighet används. Motsvarande gäller för intyg som enligt Sveriges internationella åtaganden ska avges på en blankett som fastställs av en internationell organisation.
De intygsblanketter som berörs i detta kapitel ska anses uppfylla kraven i 10 kap. 6 § 1–5. (SOSFS 2007:18).

Läkarintyg i ärenden om anordnande av godmanskap och förvaltarskap

2 § Läkarintyg enligt 11 kap. 17 § föräldrabalken ska utfärdas på blanketterna ”Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap” (bilaga 1) eller ”Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap” (bilaga 2).(SOSFS 2013:4)

Dödsbevis och dödsorsaksintyg

3 §1 Dödsbevis och dödsorsaksintyg enligt 4 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144) ska utfärdas och lämnas till Skatteverket respektive Socialstyrelsen genom myndigheternas elektroniska tjänster för ändamålet. (HSLF-FS 2018:8)

Intygen får även utfärdas och lämnas på blanketterna ”Dödsbevis” (bilaga 3) respektive ”Dödsorsaksintyg” (bilaga 4). Vid polisanmälan ska blanketten för dödsbevis alltid användas.

Uppgifterna i dödsbevis respektive dödsorsaksintyg ska lämnas i enlighet med bilaga 3 respektive bilaga 4. (HSLF-FS 2018:8)

För Polismyndighetens tillstånd till gravsättning och kremering har Socialstyrelsen fastställt en särskild blankett (bilaga 3 a). (SOSFS 2014:19)

Vårdintyg
4 § Vårdintyg enligt 4 och 11 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 5 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska utfärdas på blanketten ”Vårdintyg” (bilaga 5). (SOSFS 2013:4)

Läkarintyg i ärenden om fullmaktsanställning
5 § Läkarintyg enligt 11 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
ska utfärdas på blanketten ”Läkarintyg om fullmaktsanställning” (bilaga
6). (SOSFS 2013:4)

Läkarintyg i ärenden hos Socialstyrelsens rättsliga råd

6 § Socialstyrelsen har fastställt blanketter för läkarutlåtande m.m. i ärenden som rör abort och sterilisering i

 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15) om abort, och 
 2. Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:6) om sterilisering. (HSLF-FS 2017:21)

Läkarintyg i faderskapsärenden

7 § Socialstyrelsen har i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:2) om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap fastställt blanketter för läkarintyg m.m. som ska ges in till socialnämnden i faderskapsärenden. (SOSFS 2013:4)

9 kap. Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter

1 § Hälso- och sjukvårdspersonal som avser att utfärda ett intyg ska noga överväga om

 1. det enligt lag eller förordning eller med hänsyn till ändamålet med ett intyg krävs särskild kompetens och erfarenhet för att utfärda intyget, och
 2. det finns någon särskild omständighet som kan innebära att det finns skäl att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet som intygsutfärdare.

Den som inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet eller som inte kan iaktta kraven på opartiskhet ska avböja att utfärda ett intyg. Om intygsutfärdaren ändå måste utfärda intyget, ska skälet till detta anges i intyget. 

10 kap. Att utfärda ett intyg

Utredningen

1 § Den som avser att utfärda ett intyg ska vara objektiv vid insamlingen av det material som ska ligga till grund för intyget.

Ett intyg ska som regel utfärdas efter en personlig undersökning av intygspersonen. Om ett intyg inte grundas på en personlig undersökning, ska skälet till detta anges i intyget.

Intygsutfärdaren ska med hänsyn till ändamålet med intyget noga överväga om

 1. det enligt lag eller förordning eller av andra skäl krävs en personlig undersökning av eller kontakt med intygspersonen,
 2. särskilda undersökningar och tester behöver göras,
 3. uppgifter ur intygspersonens patientjournal eller annat skriftligt material behöver hämtas in, och
 4. upplysningar från myndigheter eller andra personer behöver hämtas in.

2 § Intygsutfärdaren ska informera intygspersonen om de undersökningar,
uppgifter och upplysningar som krävs för intyget. Informationen
ska uppfylla kraven i 6 kap. 1 och 6 §§ patientsäkerhetslagen
(2010:659).  

Utredningen ska genomföras med respekt för intygspersonens självbestämmande, integritet och värdighet. (SOSFS 2013:4)

3 § I 4, 5, 11 och 47 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och i 5 och 27 §§ lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård finns bestämmelser om de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att få företa och genomföra en undersökning för vårdintyg.

4 § I 28 kap. rättegångsbalken finns bestämmelser om vissa tvångsmedel som får användas vid en undersökning för rättsintyg enligt lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott när undersökningen avser den som är misstänkt för brott.

Om särskilda undersökningar och tester behöver göras, ska läkaren svara för att åtgärderna inte utförs i strid med 28 kap. 12 § andra stycket rättegångsbalken. 

Utformningen

5 § Ett intyg ska

 1. utformas på ett sådant sätt att intygspersonen och mottagaren av intyget kan förstå förhållandena och värdera innebörden av uttalandena,
 2. vara fullständigt och entydigt, och
 3. skrivas med en läslig text och på ett begripligt språk.

Medicinska termer ska som regel inte användas. Om ett intyg innehåller sådana termer, ska innebörden av dem förklaras.

Ett intyg ska ges ett innehåll som inte kan uppfattas som nedsättande eller kränkande för intygspersonen eller någon honom eller henne närstående. Om uppgifter av det slaget måste användas, ska intygsutfärdaren endast ta med sådana uppgifter som är nödvändiga för den bedömning som ska göras. Uttalanden som kan uppfattas som uttryck för nedsättande moraliska, sociala eller andra värderingar får inte förekomma.

6 § Ett intyg ska innehålla uppgifter om

 1. ändamålet med intyget,
 2. intygspersonens namn, personnummer och adress, 
 3. hur identiteten styrkts,
 4. intygsutfärdarens namn, kompetens och tjänsteställning eller befattning, och
 5. intygsutfärdarens tjänsteställe eller mottagningslokal, adress och telefonnummer.

Om intyget ska åberopas vid en domstol eller i ett annat offentligt eller enskilt rättsförhållande, ska detta särskilt anges i intyget. Om uppgifter i enlighet med punkterna 2 och 3 inte kan lämnas, ska intygspersonens identitet beskrivas på ett sådant sätt att han eller hon inte kan förväxlas med någon annan person. Om intygsutfärdaren har flera befattningar eller är verksam vid olika mottagningar, ska det anges i vilken egenskap respektive vid vilken mottagning som intyget har utfärdats. 

Alla intyg som utfärdas på blankett ska dateras samt egenhändigt
undertecknas av intygsutfärdaren. Intyg som utfärdas i en e-tjänst ska
undertecknas genom en sådan avancerad elektronisk underskrift som
avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda
tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om
upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.
(HSLF-FS 2016:53)

Bedömningen

7 § Intygsutfärdaren ska beakta att intyget kan få avgörande betydelse i offentliga och enskilda rättsförhållanden och noga se till att endast uttala sig om förhållanden som han eller hon har tillräcklig kännedom om. Det ska tydligt framgå vad som är intygsutfärdarens egna uttalanden och vilka uppgifter som härrör från intygspersonen, andra personer och myndigheter eller organisationer.

8 § Ett intyg ska innehålla noggranna uppgifter om de undersökningar, upplysningar, journalhandlingar och andra handlingar som ligger till grund för bedömningen. Symtom och iakttagelser som framkommit vid en personlig undersökning ska redovisas. Det ska anges vilka av dessa och i vilket eller vilka avseenden som de ligger till grund för bedömningen.

9 § En läkare som enligt 5 kap. 5 § får avge rättspsykiatriskt utlåtande är självständigt ansvarig för undersökningen och utlåtandet.

Om en läkare med annan kompetens än som anges i ovan nämnda bestämmelse arbetar med en rättspsykiatrisk undersökning, ska en läkare med formell kompetens vid den rättspsykiatriska undersökningsenheten utses att vara ansvarig för undersökningen och utlåtandet. Han eller hon ska ge handledning till den läkare som deltar i arbetet och ska underteckna det rättspsykiatriska utlåtandet ensam eller tillsammans med denne.

10 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i detta
kapitel, om det finns särskilda skäl. (SOSFS 2014:19)

Övergångsbestämmelser

SOSFS 2007:18
1. Denna författning träder i kraft den 23 november 2007.
2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1977:64) angående internationella intyg om skyddsympning mot kolera, smittkoppor och gula febern.
Intyg som utfärdats och stämplar som anskaffats enligt den upphävda kungörelsen är fortfarande giltiga.

Bilagor

Blankett för läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken (fb)

Blankett för läkarintyg läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (fb)

Blankett för dödsbevis

Blankett för tillstånd för gravsättning och kremering

Blankett för dödsorsaksintyg

Blankett för vårdintyg

Blankett för läkarintyg för utredning i ärende enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning