Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:13) om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.


Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive
författning.

Ändrad: t.o.m. SOSFS 2006:15

Tillämpningsområde

Föreskrifter

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på uppgiftsskyldigheten till Socialstyrelsens nationella cancerregister.

Uppgiftsskyldighetens omfattning

Föreskrifter

2 § Av 6 § förordningen (2001:709) om cancerregister hos Socialstyrelsen framgår att den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska lämna uppgifter till registret. Det innebär att uppgiftsskyldigheten gäller både den regionala och den lokala hälso- och sjukvården, dvs. landsting, kommuner och privata vårdgivare.

3 § Uppgiftsskyldigheten gäller för nyupptäckta tumörer och tumörliknande tillstånd som påvisas vid

 1. klinisk diagnostik, som även innefattar bildundersökningar, och klinisk undersökning,
 2. morfologisk undersökning,
 3. annan laboratorieundersökning, och
 4. klinisk obduktion. (SOSFS 2006:15).

4 § Uppgifter om en metastaserande tumör ska lämnas endast om primärtumören inte är känd.

5 § Uppgiftsskyldigheten gäller i vissa fall för tumörer eller tumörliknande tillstånd som det tidigare lämnats uppgifter om. Uppgifter ska lämnas om

 1. ytterligare morfologisk undersökning som bekräftar eller förtydligar tidigare ställd klinisk eller cytologisk diagnos,
 2. tumörer eller tumörliknande tillstånd som har konstaterats vid klinisk obduktion,
 3. förändring av tumören eller det tumörliknande tillståndet,
 4. redan lämnade uppgifter som behöver kompletteras eller av någon anledning rättas, och
 5. tumör eller tumörliknande tillstånd som senare inte visat sig föreligga. (SOSFS 2006:15).

Sjukdomstillstånd och diagnoser som det ska lämnas uppgifter om

Föreskrifter

6 § Uppgifter om följande tumörer och tumörliknande tillstånd ska lämnas:

1. maligna solida tumörer inklusive basalcellscancer (basaliom)

2. maligna sjukdomar i blodbildande organ inklusive

 • polycytemia vera
 • trombocytemi
 • refraktär anemi
 • övriga myelodysplastiska syndrom
 • myelofibros
 • myeloskleros

3. precancerösa förändringar av typ grav atypi/dysplasi samt epiteliala och melanocytära in situ-förändringar

4. förändringar som inger stark misstanke om malignitet.

7 § Uppgifter ska även lämnas om godartade tumörer och tumörliknande tillstånd i följande kroppsdelar och organ:

1. skallhåla och ryggmärgskanal

2. ögonhåla:

 • optikusgliom

3. näshåla:

 • inverterat näspapillom (Schneidertumör)

4. övre svalgrummet (nasofarynx):

 • juvenilt angiofibrom

5. bräss:

 • thymom

6. endokrina körtlar och endokrint aktiva celler i andra organ:

 • tumörer, med undantag av
  dels thyreoideaadenom,
  dels binjurebarksadenom utan känd endokrin aktivitet

7. organ uppbyggda av kromaffina celler:

 • glomus caroticumtumörer
 • glomus jugularetumörer
 • ”aortic-body tumour”

8. urinblåsa och urinvägar:

 • uroteliala papillom

9. äggstockar:

 • tumörer av borderlinetyp
 • granulosacellstumörer
 • tekacellstumörer
 • luteom
 • arrhenoblastom
 • Sertolicellstumörer
 • Leydigcellstumörer
 • Sertoli-Leydigcellstumörer

10. moderkaka:

 • mola hydatidosa

11. testiklar:

 • teratom
 • arrhenoblastom
 • Sertolicellstumörer
 • Leydigcellstumörer
 • Sertoli-Leydigcellstumörer. (SOSFS 2006:15).

Klassificering av maligna tumörers utbredning

Föreskrifter

8 § När underlag finns för att ta ställning till behandling, eller då primärkirurgi avslutats, ska tumörens utbredning klassificeras. Tumörutbredning ska inte anges för

 • hjärnan,
 • hjärnnerver,
 • lymfom,
 • leukemier, och
 • metastaser, om primärtumören är okänd.

För gynekologiska lokalisationer ska tumörutbredningen klassificeras enligt FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics). Den senaste årliga rapporten som innehåller klassifikationen för tumörutbredning kan hämtas på Internetadressen http://www.figo.org.

För övriga lokalisationer ska tumörutbredningen klassificeras enligt TNM (TNM Classification of Malignant Tumours, 6th Edition, 2002, Leslie H. Sobin and Ch. Wittekind). Ett så specificerat TNM som möjligt ska anges. (SOSFS 2006:15).

Hur uppgifterna ska lämnas

Föreskrifter

9 § Uppgifterna om tumörer och tumörliknande tillstånd, förutom basalcellscancer (basaliom), ska lämnas på datamedium i enlighet med specifikationerna i bilagorna 1, 2, och 5.

Socialstyrelsen kan på begäran ge den uppgiftsskyldige tillstånd att lämna uppgifterna på annat sätt.

Uppgifterna ska lämnas den 31 oktober varje år och ska avse föregående år. Eventuella kompletteringar och rättelser av tidigare lämnade uppgifter ska också lämnas vid detta tillfälle.

Allmänna råd

Den som är uppgiftsskyldig enligt 2 § i dessa föreskrifter kan träffa ett skriftligt s.k. personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30 § personuppgiftslagen (1998:204) med den som är ansvarig för sjukvårdsregionens regionala cancerregister.

Om avtal om personuppgiftsbiträde finns, bör följande gälla:

1. Uppgifterna lämnas till det regionala cancerregister som motsvarar det område där patienten var folkbokförd vid diagnostillfället.

2. Uppgifter från den kliniska verksamheten bör lämnas på blanketten SoSB 37113 (bilaga 6) till personuppgiftsbiträdet så snart som möjligt.

3. Om patienten remitteras vidare till en annan vårdenhet, bör det regionala cancerregistret informeras skriftligen.

4. Uppgifter från

 • patologiavdelningar,
 • cytologiavdelningar,
 • hematologilaboratorier,
 • genetiklaboratorier,
 • kemilaboratorier, och
 • övriga kliniska laboratorier

bör lämnas genom att en kopia av det diagnostiska utlåtandet och en kopia av remissen från den kliniska verksamheten skickas in till det regionala cancerregistret.

5. Det regionala cancerregistret bör informeras skriftligen, om tumören eller det tumörliknande tillståndet har förändrats.

6. Det regionala cancerregistret bör meddelas på en kopia av tidigare lämnad blankett från den kliniska verksamheten och på en kopia av det diagnostiska utlåtandet från morfologisk eller annan laboratorieverksamhet, om en tumör eller ett tumörliknande tillstånd senare visar sig inte föreligga.

7. En anteckning bör göras i patientens journal och i det morfologiska utlåtandet när uppgifterna skickats till det regionala cancerregistret. Alternativt kan en kopia av blanketten från den kliniska verksamheten läggas i patientens journal. (SOSFS 2006:15).

Föreskrifter

10 § Uppgifter från diagnostiserande patologiavdelning om basalcellscancer (basaliom), som inte tidigare biopserats eller är ett recidiv, ska lämnas på datamedium i enlighet med specifikationerna i bilagorna 3, 4 och 5.

Socialstyrelsen kan på begäran ge den uppgiftsskyldige tillstånd att lämna uppgifterna på annat sätt.

Uppgifterna ska lämnas den 31 januari varje år och ska avse föregående år. Eventuella kompletteringar och rättelser av tidigare lämnade uppgifter ska också lämnas vid detta tillfälle.

11 § Den kliniskt ansvarige läkaren ska, på remissen till den diagnostiserande patologiavdelningen, alltid ange tumörens lokalisation enligt bilaga 4. Läkaren ska även ange om tumören tidigare biopserats eller om den är ett recidiv.

Bilagor

Bilaga 1. Uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd exklusive basalcellscancer (basaliom)

Bilaga 2. Beskrivning av variabler för tumörer och tumör- liknande tillstånd exklusive basalcellscancer (basaliom)

Bilaga 3. Uppgifter om basalcellscancer (basaliom)

Bilaga 4. Beskrivning av variabler för basalcellscancer (basaliom)

Bilaga 5. Koder för patologi- och cytologiavdelningar i de sex sjukvårdsregionerna

Bilaga 6. Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet

 

Ladda ner eller beställ

Grundförfattning SOSFS 2003:13

Ändringsförfattning SOSFS 2006:15

Observera
Blanketten som hör till författningarna håller på att uppdateras.

Samtliga onkologiska centrum kallas idag regionala cancercentrum. Följande två cancercentrum har även ny postadress:

Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland
Box 6909
102 39 Stockholm

Regionalt cancercentrum Syd
Scheelevägen 8
223 81 Lund

Mer hos andra

Personuppgiftslagen (PUL)


Senaste lydelse
Gäller från och med: 2006-11-10