Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.



/
/

Senaste version av Rättsmedicinalverkets föreskrifter (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.


Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive
författning.

Ändrad: SOSFS 2013:21

Undersökningsenheter och upptagningsområden

1 § De rättspsykiatriska undersökningsenheter som ska svara för läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och för rättspsykiatriska undersökningar enligt 1 § förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning anges i bilagan.

Av bilagan framgår också upptagningsområde för varje undersökningsenhet. (SOSFS 2009:20).

Fördelning av de rättspsykiatriska undersökningarna

2 § /Upphör att gälla U:2010-01-01/
Vid fördelningen av de rättspsykiatriska undersökningarna mellan undersökningsenheterna inom ett upptagningsområde ska chefen för Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning ta hänsyn till var den misstänkte bor eller, om den misstänkte inte har stadigvarande bostad, var inom upptagningsområdet han eller hon vistas. (SOSFS 2009:20).

Meddelande till rätten

3 § När en underrättelse enligt 14 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. lämnas, ska chefen för den rättspsykiatriska undersökningsenheten inom upptagningsområdet omgående ge rätten besked om vilken läkare som ska avge intyget.

4 § När en underrättelse enligt 4 § första stycket förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning lämnas, ska chefen för Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning inom upptagningsområdet omgående ge rätten besked om vid vilken undersökningsenhet den rättspsykiatriska undersökningen ska göras.
1. Denna författning träder i kraft den 1 april 1999.
2. Genom denna författning upphävs
• Rättsmedicinalverkets föreskrifter (SOSFS 1997:2) Upptagningsområden för rättspsykiatriska undersökningar
• Rättsmedicinalverkets föreskrifter (SOSFS 1997:3) Upptagningsområden för läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål.

Bilagor  

Bilaga

Undersökningsenheter och upptagningsområden för läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och för rättspsykiatrisk undersökning

 

Undersökningsenhet Personkrets Upptagningsområde
Södra
Rättspsykiatriska avdelningen
Box 4024 422 04
HISINGS BACKA
Telefon: 031-55 96 00
Telefax: 031-55 49 61
Personer som ska genomgå särskild personutredning i brottmål eller rättspsykiatrisk undersökning Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Mellersta
Rättsmedicinalverket
Rättspsykiatriska avdelningen
Box 4044 
141 04 HUDDINGE 
Telefon: 08-607 15 00 
Telefax: 08-711 71 41
Personer som ska genomgå särskild personutredning i brottmål eller rättspsykiatrisk undersökning Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Gotlands län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Personer som är frihetsberövade och som ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Norra
Rättspsykiatriska utredningsenheten
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 UMEÅ
Telefon: 090-785 00 00
Telefax: 090-13 64 71
Personer som ska genomgå särskild personutredning i brottmål samt personer som inte är frihetsberövade och ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

 


Senaste lydelse
Gäller från och med: 2013-07-01