Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Om nationella screeningprogram

Syftet med att ta fram rekommendationer om screeningprogram är att nå nationell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

Därför är screening en viktig fråga

Med screening avser Socialstyrelsen, i detta sammanhang, en systematisk undersökning av en del av befolkningen för att identifiera personer med ett tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa.

Syftet är att upptäcka hälsotillstånd som kan få allvarliga eller omfattande konsekvenser såväl för den enskilda individen i form av för tidig död, svår skada eller funktionsnedsättning, som för samhället i form av stor resursåtgång. Målet är att kunna åtgärda tillståndet tidigt och på så sätt minska de konsekvenser som det leder till hos befolkningen.

Därför tar Socialstyrelsen fram rekommendationer om nationella screeningprogram

Nationell samordning och samsyn kring screening är viktigt för att skapa förut-sättningar för en jämlik vård. Dels handlar det om att befolkningen i landet ska erbjudas likvärdig möjlighet att delta i ett screeningprogram. Dels handlar det om att det krävs ett högt deltagande för att ett screeningprogram ska få effekt, det vill säga en hälsovinst bland befolkningen.

Det handlar också om att screening, liksom andra åtgärder inom hälso- och sjukvården, ska prioriteras med hänsyn till samhällets begränsade resurser. Effekten av screeningprogrammet behöver vägas samman med dess kostnadseffektivitet i relation till behovet.

Socialstyrelsen tar fram rekommendationer om nationella screeningprogram. Det är dock upp till varje landsting att bestämma om och när ett screeningprogram ska startas.

Modell för att bedöma, införa och följa upp nationella screeningprogram

Rekommendationerna i de nationella screeningprogrammen utgår från Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp nationella screeningprogram. Läs mer om modellen och dess bedömningskriterier, arbetsprocess och organisation.