Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Revidering av Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

En revidering av de nuvarande nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar pågår. De reviderade riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården.

När är riktlinjerna klara?

En remissversion av de reviderade riktlinjerna beräknas vara klar under det första kvartalet 2020.

I vilken fas är arbetet?

Första steget i arbetet är att avgränsa riktlinjearbetet. Detta arbete har påbörjats under hösten 2017 och beräknas pågå fram till slutet av första kvartalet, 2018. Under våren 2018 kommer vi att påbörja arbetet med ta fram kunskapsunderlag som ligger till grund för rekommendationerna.

Läs mer om hur vi tar fram riktlinjer.

Varför revideras riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar?

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att ta fram nationella riktlinjer inom flertalet sjukdomsområden. Detta för att hälso- och sjukvården i större omfattning ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad vård. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar publicerades för första gången 2012.

Socialstyrelsen har utifrån ett nationellt perspektiv utvärderat hälso- och sjukvårdens följsamhet till rekommendationerna i Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012.
 

Det huvudsakliga syftet var att beskriva landstingens processer och resultat samt att belysa kvaliteten och effektiviteten i vården av patienter med dessa sjukdomar. Utvärderingen omfattade diagnoserna osteoporos, artros i knä och höft, reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit (i begränsad omfattning) och visar exempelvis på skillnader i vården utifrån ålder, kön, födelseland och socioekonomi (utbildningsnivå).

Slutsatserna från utvärderingen ligger till grund för riktlinjearbetet. Vid revideringen kommer fokus ligga på frågeställningar där behovet av vägledning är som störst.

På vilket sätt berörs vårdgivare och beslutsfattare?

Riktlinjerna bidrar till att sprida kunskap och tydliggör för beslutsfattare och vårdgivare vilka undersökningar och behandlingar som bör införas eller få utökade resurser och vilka som eventuellt bör minskas eller avvecklas helt.

Hur kommer patienterna och deras närstående att påverkas?

Riktlinjerna innebär att hälso- och sjukvården kan erbjuda patienterna en kunskapsbaserad och därmed god och säker vård. De medför även att vården blir mer likvärdig oavsett var man bor, eftersom hälso- och sjukvården får samma kunskap att utgå ifrån.

Projektledning

  • Projektledare Socialstyrelsen: Anders Berg 
  • Delprojektledare Socialstyrelsen: Petra Ekerot

Kontakt

Övergripande frågor om riktlinjerna
Anders Berg
075-247 45 18

Kunskapsunderlag
Petra Ekerot
075-247 34 93

Indikatorer
Christina Broman
075-247 40 60