Livmoderhalscancer – screening med cytologi och HPV-test

Syftet med att ta fram rekommendationer om screening för livmoderhalscancer är att nå nationell samordning för screeningen och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

Rekommendation

Screeningprogram
Livmoderhalscancer, screening med cytologi och HPV-test

Del av befolkningen
Kvinnor 23-64 år

Rekommendation
Bör erbjudas

Förlängd giltighet för tillfälliga föreskrifter för screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning

En region som på grund av sjukdomen covid-19 bedömer att det inte är möjligt att erbjuda avgiftsfri screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning med gällande krav för analyser får från mitten av juli 2020 fram till och med juni 2022 i stället erbjuda screening med analys för endast humant papillomvirus (HPV). Detta möjliggör självprovtagning för hela screeninggruppen.

Här hittar du mer information 

Motivering till rekommendationen

Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för livmoderhalscancer med:

  • cellprovtagning med analys för cytologi vart tredje år till kvinnor i åldern 23–29 år
  • cellprovtagning med analys för HPV vart tredje år till kvinnor i åldern 30–49 år samt en kompletterande analys även för cytologi för kvinnor som är cirka 41 år
  • cellprovtagning med analys för HPV vart sjunde år till kvinnor i åldern 50–64 år.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screening framgår det att regionerna ska erbjuda avgiftsfri screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning till personer som vid födseln har tillskrivits det juridiska könet kvinna med samma åldersgrupper, analysmetoder och intervaller som i rekommendationen.

Socialstyrelsens samlade bedömning är att det rekommenderade screeningprogrammet ger hälsovinster som överväger de negativa effekterna.

Avgörande för rekommendationen är att ett screeningprogram med analys för dels cytologi, dels HPV, minskar sjuklighet och förtida död i livmoderhalscancer.

En förutsättning för det rekommenderade screeningprogrammet är att cellprovtagningen sker med vätskebaserad teknik, vilket möjliggör analys av både HPV och cytologi på samma prov.

Så har vi gjort bedömningen

Bedömningen av screeningprogrammet utgår från Socialstyrelsens screeningmodell. Den finns publicerad i rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning.

Uppföljning av screeningprogrammen

I Socialstyrelsens modell för nationella screeningprogram ingår att utvärdera om de nationella screeningprogrammen ger avsett resultat. Det är viktigt att upptäcka om effekten av screeningen försämras eller uteblir. 

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom screeningprogrammet som behöver förbättras.
Det kan även innebära nya rekommendationer när screeningprogrammet ses över.

Ladda ner eller beställ

Folder
Modell för bedömning av nationella screeningprogram
Senast uppdaterad:
Publicerad: