Uppdaterad rekommendation om screening för livmoderhalscancer

Syftet med rekommendationen är att nå nationell samordning och samsyn om screening för livmoderhalscancer. Rekommendationen är en uppdatering av den tidigare versionen från 2015, i enlighet med den senaste vetenskapen på området.

Rekommendation

Screeningprogram
Livmoderhalscancer, screening med HPV-test

Del av befolkningen
Kvinnor 23-64 år

Rekommendation
Bör erbjudas

Rekommendationen är en remissversion

Du kan lämna synpunkter på rekommendationen fram till den 10 januari 2022. Mejla screening.livmoderhalscancer@socialstyrelsen.se

Motivering till rekommendationen

Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för livmoderhalscancer med HPV-analys

  • vart femte år till kvinnor i åldern 23–49 år
  • vart sjunde år till kvinnor i åldern 50–64 år.

Socialstyrelsen bedömer att det rekommenderade screeningprogrammet ger hälsovinster som överväger de negativa effekterna. Screeningen bedöms minska sjuklighet och förtida död i livmoderhalscancer.

Alla deltagare i screeningen bör erbjudas provtagning med HPV-analys. Då upptäcker man risken för livmoderhalscancer tidigare än med analys för cytologi, som tidigare rekommenderades för de yngre i screeningen. De rekommenderade screeningintervallen förutsätter metoden HPV-analys, och kan införas först efter att en deltagare har tagit ett prov med sådan analys.

Regionerna bör alltid erbjuda provtagning hos en vårdgivare, men självprovtagning kan erbjudas som alternativ. Självprovtagning bedöms ge ett likvärdigt resultat, men det saknas kunskap om hur självprovtagningen påverkar både deltagandet i screeningen och följsamheten till uppföljande provtagning.

Uppdatering av föreskrift och vårdprogram

Screening för livmoderhalscancer regleras idag av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screening. Socialstyrelsen avser att anpassa dessa föreskrifter och allmänna råd till den uppdaterade screeningrekommendationen. Ett förslag på ändringar beräknas gå ut på remiss våren 2022, och ändringarna beräknas gälla från sommaren 2022. När föreskrifterna träder i kraft kommer de delar av rekommendationen som avser analysmetod, screeningintervall och åldersspann att vara författningsbundna.

Även vårdprogrammet för cervixcancerprevention uppdateras i linje med den uppdaterade screeningrekommendationen. Vårdprogrammet skickas på remiss våren 2022.

Så har vi gjort bedömningen

Bedömningen av screeningprogrammet utgår från Socialstyrelsens screeningmodell. Den finns publicerad i rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning.

Ladda ner och beställ

Publicerad: