Cystisk fibros

Syftet med att ta fram rekommendationer om screening för cystisk fibros är att nå nationell samordning för screeningen och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

Rekommendation

Screeningprogram
Cystisk fibros

Del av befolkningen
Nyfödda barn

Rekommendation
Bör inte erbjudas

Rekommendationen är en remissversion
Socialstyrelsen har under våren 2017 inlett en utredning för att bedöma den befintliga screeningen av nyfödda. Arbetet med denna utredning kan komma att påverka förutsättningarna för införandet av nya sjukdomar i det befintliga screeningprogrammet för nyfödda. Myndigheten har därför beslutat att slutversionen av screening för cystisk fibros ska samordnas med den pågående utredningen.

Motivering till rekommendationen

Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda screening för cystisk fibros.

Avgörande för rekommendationen är att det föreslagna screeningprogrammet medför organisatoriska, etiska och juridiska konsekvenser som i dagsläget försvårar ett införande av programmet. Dessa konsekvenser beror till stor del på en kombination av det föreslagna programmets metod och organisation samt den lagstiftning som i dag råder inom området.

Så har vi gjort bedömningen

Bedömningen av screeningprogrammet utgår från Socialstyrelsens screeningmodell. Den finns publicerad i rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning.

Ladda ner eller beställ

Modell för bedömning av nationella screeningprogram
Senast uppdaterad:
Publicerad: