Nationella riktlinjer för vård vid stroke

Nationella riktlinjer för vård vid stroke innehåller rekommendationer om åtgärder inom primärprevention, insatser i det akuta skedet, diagnostik, akut behandling och omhändertagande, rehabilitering i tidig och sen fas samt uppföljning och sekundärprevention. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Översyn 2019

Under 2019 genomför Socialstyrelsen en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid stroke. Syftet är att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Om kunskapsläget har förändrats kan detta innebära att riktlinjerna uppdateras.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna, har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Målnivåer

Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Kontakt

Johanna Kain, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 37 79

Kontakt

Anastasia Simi, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 075-247 41 49
Senast uppdaterad: