Om tandvårdsriktlinjerna

Socialstyrelsen reviderar just nu de nationella riktlinjerna för vuxentandvård. De nya riktlinjerna kommer att omfatta både rekommendationerna för vuxentandvård från 2011 och helt nya rekommendationer, som är viktiga ur ett styrnings- och ledningsperspektiv. Till exempel kommer vissa frågor som rör barntandvård, käkkirurgi och tandvård för personer som behöver särskild stöd (inklusive gruppen sköra äldre) att läggas till. En remissversion beräknas vara klar september 2021 – till dess gäller de nuvarande riktlinjerna. Riktlinjerna är ett stöd för beslutsfattare på olika nivåer i tandvården.

Status för riktlinjerna

Vi sammanställer nu remissversionen av riktlinjerna. På sidan Så tar vi fram riktlinjerna finns mer information om hur vi tar fram riktlinjerna. 

Därför revideras riktlinjerna

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att ta fram nationella riktlinjer inom flera sjukdomsområden. Detta för att tandvården, hälso- och sjukvården och socialtjänsten i större omfattning ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad vård och omsorg. Nationella riktlinjer för vuxentandvård publicerades första gången 2011.

Behovet av tandvård är fortsatt stort, även om Sveriges munhälsa har förbättrats under de senaste årtiondena. Tandvårdens uppgift är att stödja individer till att bibehålla en god munhälsa, bli friska från sjukdomar och återställa god bettfunktion.

De rekommendationer som tas fram i de nationella riktlinjerna ger tandvården hjälp att välja och erbjuda den vård som är effektiv, enhetlig och ger största möjliga nytta för patienten till en rimlig kostnad.

I riktlinjerna ingår också indikatorer för god tandvård som gör det möjligt både för vårdgivaren och Socialstyrelsen att följa upp och utvärdera vården. De ger även stöd för att utveckla och förbättra arbetet på tandvårdsklinikerna.

Så berörs vårdgivare och beslutsfattare

Riktlinjernas rekommendationer ska ge vägledning för beslut på gruppnivå i lednings- och styrningsfrågor. De kan till exempel vara underlag vid fördelning av resurser eller när tandvården ska ändra ett arbetssätt eller en organisation. De kan också vara underlag när tandvården tar fram regionala och lokala vårdprogram.

Riktlinjerna tydliggör att vissa behandlingar bör införas eller få ökade resurser medan andra bör minskas eller avvecklas. Det blir också möjligt för beslutsfattare på olika nivåer att fördela resurserna bättre efter olika gruppers behov.

Rekommendationerna ligger även till grund för vilka behandlingar som ersätts enligt det statliga tandvårdsstödet. TLV, Tandvårds- och läkemedels-förmånsverket, använder riktlinjerna som underlag i sitt arbete med det statliga tandvårdsstödet.

Så berörs patienterna och deras närstående att påverkas

Riktlinjerna innebär att tandvården kan erbjuda patienterna en kunskapsbaserad och därmed god och säker tandvård. Riktlinjerna medför även att tandvården blir mer likvärdig oavsett var man bor eftersom vårdgivarna får samma kunskap att utgå ifrån.

Projektledning

 • Faktagruppsordförande, Sven Bågesund
 • Faktagruppsordförande, Göran Dahllöf
 • Faktagruppsordförande, Katri Ståhlnacke
 • Faktagruppsordförande, Katharina Wretlind
 • Prioriteringsordförande, Hans Östholm
 • Projektledare, Socialstyrelsen, Sofia Orrskog
 • Vetenskaplig projektledare, Socialstyrelsen, Gabriella Beckvid Henriksson
 • Vetenskaplig projektledare, Socialstyrelsen, Ellinor Cronqvist
 • Vetenskaplig projektledare, Socialstyrelsen, Rasmus Sjögren

Uppdateringar i riktlinjerna

Socialstyrelsen har under 2012–2013 genomfört en uppdatering av det vetenskapliga underlaget till samtliga tillstånds- och åtgärdskombinationer som ligger till grund för rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för vuxentandvård.

En rekommendation i riktlinjerna har som en följd av uppdateringen fått en ändrad rangordning. Det är åtgärden "Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika” vid tillståndet ”Periimplantit" (inom området parodontologi) som getts en lägre rangordning (prioritet), från 6 till 8.

Expertgrupp

De som haft huvudansvaret för arbetet med uppdateringen av det veten-skapliga underlaget inom sina respektive riktlinjeområden är:

 • Patientundervisning: Katarina Konradsson och Katri Ståhlnacke
 • Karies: Peter Carlsson
 • Parodontologi: Jan Wennström
 • Endodonti: Kerstin Petersson
 • Bettfysiologi: Anders Wänman och Malin Ernberg
 • Ortodonti: Bengt Mohlin och Jan Huggare
 • Protetik: Margareta Molin Thoren

Kontakt

Sofia Orrskog, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 32 69

Kontakt

Thomas Malm, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: