Nationella riktlinjer för vård vid fetma

Socialstyrelsen har börjat arbeta med nationella riktlinjer för vård vid fetma, även kallat obesitas. Där kommer vi att ge rekommendationer om vissa undersökningar och behandlingar för barn och vuxna som har fetma. Riktlinjerna vänder sig framför allt till dig som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården.

Det är ännu inte bestämt i detalj vad vi kommer att ge rekommendationer om. Klart är att riktlinjerna ska gälla sådant som är särskilt viktigt att känna till för dig som beslutsfattare, ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Vi planerar att publicera en remissversion av riktlinjerna under 14 december 2021.

Status för riktlinjerna

Vi tar just nu fram kunskapsunderlag och formulerar rekommendationer för de undersökningar och behandlingar som ska ingå i riktlinjerna. På sidan Så tar vi fram riktlinjerna finns mer information om hur vi tar fram riktlinjerna.

Därför tar vi fram riktlinjerna

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att ta fram nationella riktlinjer inom flera sjukdomsområden. Detta för att hälso- och sjukvården (inklusive tandvården) och socialtjänsten ska kunna erbjuda en mer kunskapsbaserad vård och omsorg.

Vården för personer med fetma är i dag ojämlik i landet, och det finns ett behov av nationella riktlinjer.

De nationella riktlinjerna hjälper hälso- och sjukvården att välja och erbjuda vård som är effektiv, enhetlig och ger största möjliga nytta för patienten, till en rimlig kostnad.

Så berörs vårdgivare och beslutsfattare

Riktlinjernas rekommendationer ska ge vägledning för beslut på gruppnivå i styrnings- och ledningsfrågor. De kan till exempel vara underlag vid fördelning av resurser eller när hälso- och sjukvården ska ändra ett arbetssätt eller en organisation. De kan också vara underlag när hälso- och sjukvården tar fram regionala och lokala vårdprogram.

Riktlinjerna tydliggör att vissa behandlingar bör införas eller få ökade resurser medan andra bör minskas eller avvecklas. Det blir också möjligt för beslutsfattare på olika nivåer att fördela resurserna bättre efter olika gruppers behov.

Så berörs patienterna och deras närstående

Riktlinjerna innebär att hälso- och sjukvården kan erbjuda patienterna en kunskapsbaserad och därmed god och säker hälso- och sjukvård. Riktlinjerna medför även att hälso- och sjukvården blir mer likvärdig oavsett var man bor, eftersom vårdgivarna får samma kunskap att utgå ifrån.

Så följs riktlinjerna upp

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras. Vi planerar att utvärdera vården för personer med fetma i anslutning till arbetet med riktlinjerna.

Projektledning

  • Projektledare rekommendationer, Socialstyrelsen, Ulrika Jarrolf
  • Vetenskaplig projektledare, Socialstyrelsen, Fanny Sellberg
  • Vetenskaplig projektledare, Socialstyrelsen, Liv Thalén
  • Faktaansvarig, Kajsa Järvholm
  • Faktaansvarig, Paulina Nowicka
  • Faktaansvarig, Magnus Sundbom
  • Faktaansvarig, Ylva Trolle Lagerros
  • Prioriteringsordförande, Lovisa Sjögren

De externa experterna medverkar som sakkunniga och har en rådgivande roll.

Kontakt

Ulrika Jarrolf, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 31 87

Kontakt

Ann-Sofie Bertilsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 47 21
Senast uppdaterad:
Publicerad: