Nationella riktlinjer för diabetesvård

Nationella riktlinjer för diabetesvård innehåller rekommendationer om prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, diabeteskomplikationer samt diabetes och graviditet. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Översyn 2018

Under 2018 genomförde Socialstyrelsen en andra översyn av de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels medicintekniska produkter för kontinuerlig subkutan glukosmätning och insulintillförsel, dels virtuell diabetesmottagning.

Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna för närvarande inte publiceras i digitalt sökbart format. Vi arbetar just nu med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

Utvärdering 

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Målnivåer

Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Nationella riktlinjer - Målnivåer
Målnivåer för diabetesvård – Uppföljning och översynArtikelnummer: 2017-9-26|Publicerad: 2017-01-01
Beställ

Ladda ner eller beställ

Vägledning
Kost vid diabetesArtikelnummer: 2011-11-7|Publicerad: 2011-01-01

Kontakt

Mattias Fredricson, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 45 64

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 40 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: