Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.
Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna inte publiceras i digitalt sökbart format för närvarande. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram en utvärdering och målnivåer.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Nationella riktlinjer - Utvärdering - Underlagsrapport

Målnivåer

Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Nationella riktlinjer – Målnivåer

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Filmen och presentationen om riktlinjerna för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Kontakt

Mina Abbasi, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 35 35

Kontakt

Vera Gustafsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 070-247 43 20
Senast uppdaterad:
Publicerad: