Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depression och ångest innehåller rekommendationer om åtgärder för vård vid depression och ångestsyndrom. De omfattar bland annat diagnostik, utredning och omhändertagande samt behandling och gäller såväl barn och ungdomar som vuxna. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Översyn 2018

Socialstyrelsen har 2018 genomfört en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Syftet är att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Socialstyrelsen bedömer att riktlinjerna fortfarande är aktuella. Under 2020 kommer vi att på nytt bedöma om kunskapsläget har förändrats för att se om riktlinjerna behöver uppdateras.

Rekommendationer och indikatorer
På webbplatsen kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i de nationella riktlinjerna. Du kan också ta del av kunskapsunderlagen för rekommendationerna.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna, tar vi fram målnivåer och utvärderingar.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Målnivåer

Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Nationella riktlinjer – Målnivåer

Kontakt

Stefan Brené
Telefonnummer: 075-247 3590

Kontakt

Riitta Sorsa, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 075-247 34 91
Senast uppdaterad:
Publicerad: