Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.
Rekommendationer och indikatorer
På webbplatsen kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i de nationella riktlinjerna. Du kan också ta del av kunskapsunderlagen för rekommendationerna.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna, tar vi fram målnivåer och utvärderingar.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Nationella riktlinjer - Utvärdering - Underlagsrapport

Målnivåer

Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Nationella riktlinjer – Målnivåer

Indikatorer

Indikatorerna kan användas för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården och omsorgen.

Nationella riktlinjer – Indikatorer

Kontakt

Stefan Brené, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 35 90

Kontakt

Lena Jönsson, kunskapsunderlag
Telefonnummer: 075-247 32 53

Kontakt

Vera Gustafsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 075-247 43 20
Senast uppdaterad:
Publicerad: