Indikatorer i nationella riktlinjer

I arbetet med nationella riktlinjer tar vi fram indikatorer för att kunna följa upp hur de nationella riktlinjerna används och påverkar praxis. Indikatorerna kan användas för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården och omsorgen.

Indikatorerna speglar framförallt de viktigaste rekommendationerna i de nationella riktlinjerna, men även vårdresultat som bedöms vara viktiga att följa över tid.

Indikatorarbeten som pågår

 • Tandvård (publicering av remissversion september 2021)
 • Adhd och autism (publicering av remissversion mars/april 2022)
 • Fetma (publicering av remissversion våren 2022)

Publicerade indikatorrapporter

Epilepsi

Indikatorer för andra riktlinjeområden

För andra riktlinjeområden ingår indikatorerna som en bilaga till rapporten Stöd för styrning och ledning.

Det gäller:

Astma och KOL, bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer, diabetes, depression och ångestsyndrom, demens, endometrios, hjärtsjukvård, levnadsvanor, lungcancer, missbruk och beroende, MS och Parkinson, palliativ vård, psoriasis, schizofreni, stroke och tandvård.

Används för att följa upp, jämföra och förbättra

Indikatorer kan användas för att lokalt, regionalt och nationellt:

 • följa upp vårdens utveckling av processer, resultat och kostnader över tid
 • jämföra vårdens processer, resultat och kostnader över tid
 • initiera förbättringar av vårdens kvalitet och effektivitet. 

Socialstyrelsen använder bland annat indikatorerna för att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och påverkar praxis. När utvärderingarna publicerats läggs indikatorerna även in i vårt indikatorbibliotek. Där finns även mer information om indikatorer och kriterier som stöd vid fastställandet av en indikator.

Så tar vi fram indikatorer i nationella riktlinjer

Vi tar fram indikatorer med hjälp av en expertgrupp som består av bland annat sakkunniga och personer med kompetens avseende datakällor och register. Vi använder den modell som beskrivs i rapporten Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer.

Enligt modellen ska en indikator vara grundad i vetenskap, relevant och möjlig att mäta och tolka. Uppgifterna som utgör underlag till indikatorerna ska även gå att registrera i system, som journaler och register samt andra datakällor.

Olika typer av indikatorer

Det finns olika typer av indikatorer:

 • Strukturindikatorer
  speglar förutsättningar för att bedriva vård enligt riktlinjerna
 • Processindikatorer
  speglar vad som görs, när, var och hur
 • Resultatindikatorer
  speglar resultat av vården
 • Utvecklingsindikatorer
  för rekommendationer som bedöms vara angelägna att följa upp men där data saknas.

Kontakt

Anders Bengtsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 32 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: