Barn och unga med könsdysfori

I Nationellt kunskapsstöd för barn och ungdomar med könsdysfori får du rekommendationer och vägledning om utredning och behandling. Vi riktar oss både till dig som möter patienter och till dig som beslutar om vårdutbud och resurser.

Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen, som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet.

Ny publikation från mars 2021 ersätter sidorna 35-51 i kunskapsstödet från 2015

Till dig med könsdysfori

Broschyren Till dig med könsdysfori syftar till att vägleda personen både genom vården av könsdysfori och genom de juridiska frågorna som finns i anslutning till denna vård.

Information till vårdsökande
Till dig med könsdysforiArtikelnummer: 2020-1-6579|Publicerad: 2020-02-04
Beställ
Tillhörande dokument och bilagor

Till dig som möter personer med könsdysfori

Broschyren Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete ska bidra till en bättre förståelse för tillståndet könsdysfori och därmed bättre bemötande av den vårdsökande. Den vänder sig till primärvården, den psykiatriska öppenvården, ungdomsmottagningar, socialtjänsten, elevhälsan och angränsande vårdområden.

Information till personal
Senast uppdaterad:
Publicerad: