Neonatalvård

Vi arbetar med ett kunskapsstöd om vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer. Vi ger både rekommendationer till dig som beslutar om vårdutbud och resurser, och praktiskt stöd till dig som möter familjerna.

Vi ger framför allt rekommendationer om att stärka föräldrarnas delaktighet och det psykosociala stödet i neonatalvården. Vi ge också stöd för att hela vårdkedjan ska fungera smidigt – från mödravården till barnhälsovården.

Status för arbetet

Vi har publicerat en remissversion av kunskapsstödet, och fått in synpunkter som vi nu arbetar med. Den slutliga versionen planeras att publiceras under våren 2021.

Därför har vi skapat kunskapsstödet

Neonatalvården har utvecklats snabbt de senaste decennierna, både den medicinska vården och omvårdnaden av barnen. Samtidigt finns utrymme för förbättringar, visar Socialstyrelsens kartläggning. Framför allt behöver omhändertagandet och det psykosociala stödet stärkas.

Så berörs professionen och beslutsfattare

Du som möter patienter får stöd för att samtala med föräldrar (eller motsvarande anknytningspersoner). Du får också stöd för att ta emot och föra över information till andra verksamheter i vårdkedjan.

Du som är beslutsfattare, till exempel politiker eller tjänsteman, kan använda kunskapsstödets rekommendationer när du fördelar resurser, ändrar ett arbetssätt eller tar fram ett vårdprogram.

Så berörs patienterna och deras närstående

Kunskapsstödet ska bidra till att patienterna erbjuds vård som är kunskapsbaserad, patientfokuserad och jämlik, oavsett var de bor.

Publicerad: