Steg 8: Uppföljning

Alla tillstånd följs upp genom årliga rapporter till Socialstyrelsen. Den årliga uppföljningen syftar till att se om målet med nationell högspecialiserad vård uppfylls och innehåller bland annat information om:

  • Mängden nationell vård (antal patienter och behandlingar etc.)
  • Tillgänglighet (t.ex. tid från remiss till behandling)
  • Medicinska resultat (t.ex. eventuella komplikationer)
  • Patientnöjdhet

Inrapportering för 2019 pågår under perioden 1 mars till och med 1 april 2020.

Tillståndsinnehavarna ska också utföra egenkontroller (se vår föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete).

Socialstyrelsen ansvarar även för regelbundna och fördjupade utvärderingar av tillstånden.

Socialstyrelsen håller på att ta fram en webbplats för att visualisera inrapporterade data från samtliga tillståndsinnehavare. När denna är framtagen kommer du att hitta länk till den här.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: