Steg 8: Uppföljning

Alla tillstånd följs upp genom årliga rapporter till Socialstyrelsen. Den årliga uppföljningen syftar till att se om målet med nationell högspecialiserad vård uppfylls och innehåller bland annat information om:

  • Mängden nationell vård (exempelvis antal patienter och behandlingar)
  • Tillgänglighet (till exempel tid från remiss till behandling)
  • Medicinska resultat (till exempel eventuella komplikationer)
  • Patientnöjdhet

Socialstyrelsen håller på att utveckla webbplatsen för att visa alla inrapporterade data från tillståndsinnehavare. Den årliga uppföljningen lanseras under senare delen av 2020 och när denna är framtagen kommer du att hitta länk till den här.

Tillståndsinnehavarna ska utföra egenkontroller, se föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Socialstyrelsen ansvarar för regelbundna och fördjupade utvärderingar av tillstånden.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: