Steg 1: Kartläggning

Här hittar du listan på de förslag som de nationella programområdena lagt för eventuell genomlysning.

Det första steget i arbetsprocessen är att de nationella programområdena tar fram förslag på vilken vård som eventuellt bör koncentreras på nationell nivå. Vi kommer att fortsätta arbetet med ”Bruttolistan” i enlighet med den dynamiska process som vi eftersträvar. Listan är sorterad i bokstavsordning, inte i prioriteringsordning.

Områden med start våren 2020

 • Högisoleringsvård (högsmittsamma sjukdomar)

 • Thoraxkirurgi vid multiresistent tuberkulos

 • Akuta nationella transporter

 • Avancerad endoskopisk diagnostik och behandling i övre och nedre luftvägarna

 • Avancerad matstrupskirurgi, inkl rekonstruktion

 • Svåra kroniska lungsjukdomar hos barn

 • Vård av extremt prematura barn

 • Vitreoretinal kirurgi vid ROP (Retinopathy of prematurity)

 • Stamcellstransplantation (SCT) vid särskilda tillstånd, tex autoimmun sjukdom

 • Allvarliga blåsdermatoser

 • Avancerad barnanestesi och barnintensivvård

 • ECMO

De nationella programområdena ansvarar även för nomineringar av sakkunniga till Steg 2, men det är Socialstyrelsen som fastställer sakkunniggruppen. När vi sätter samman sakkunniggrupper ser vi på följande:

 • Sakkunniggruppen ska bestå av 7-9 personer från hela landet (alla sjukvårdsregioner). De sakkunniga representerar sina respektive sjukvårdsregioner (inte region, sjukhus, eller enskild klinik).
 • Sakkunniga ska ha relevant kunskap och legitimitet inom området (klinisk och/eller vetenskaplig) med representation från relevanta nationella vårdprogram, riktlinjer och kvalitetsregister. Vi eftersträvar att sakkunniggruppen ska vara multidisciplinär när det är relevant.
 • Det ska finnas företrädare för patienter/närstående.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: