Arbetsprocess

I februari 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en arbetsprocess för koncentration av den högspecialiserade vården på nationell nivå. Processen har därefter testats i piloter och utvecklats löpande under arbetet.

Från förslag till beslut om tillstånd

Steg 1 – Förslag till vårdområden som ska genomlysas tas fram och sakkunniga nomineras. Ansvarig: Representanterna i det nationella programområdet, NPO.

Steg 2 – Underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård tas fram. Ansvarig: Sakkunniggruppen.

Steg 3 – Remiss av underlagen och beredning inför Socialstyrelsens beslut. Ansvarig: Socialstyrelsen.

Steg 4 – Socialstyrelsens beslut om nationell högspecialiserad vård och antal enheter som får bedriva vården. Ansvarig: Socialstyrelsen.

Steg 5 – Ansökan om tillstånd. Ansvarig: Regionerna

Steg 6 – Beredning av ansökningar inför nämndens beslut. Ansvarig: Socialstyrelsen.

Steg 7 – Nämndbeslut om nationell högspecialiserad vård. Ansvarig: Nämnden för nationell högspecialiserad vård.

Steg 8 – Uppföljning och utvärdering av tillstånden. Ansvarig: Regionerna ansvarar för årlig uppföljning av tillstånden och Socialstyrelsen ansvarar för utvärdering av tillstånden.

Beslutsprocessen

Socialstyrelsens beslut

Socialstyrelsens beslut om definition av nationell högspecialiserad vård och antal enheter som ska få utföra vården föregås av en beredning. Beredningens uppdrag är att säkerställa att koncentration av den föreslagna vården inte ska ge stora negativa konsekvenser för hälso- och sjukvårdssystemet. Beredningsgruppen utgår från sakkunniggruppernas underlag och remissvaren för att göra en övergripande analys av systemeffekterna, framförallt förmågan att bedriva akut sjukvård.

Beredningsgruppens yttrande kommer att vara vägledande för Socialstyrelsens beslut.

Nämndens beslut

Nämndens beslut om tillstånd för att bedriva nationell högspecialiserad vård föregås av en beredning med syfte att analysera de nationella kontra de regionala effekterna av att koncentrera den föreslagna vården till en eller flera regioner. Beredningsgruppens yttrande kommer att vara vägledande för nämndens beslut.

Beredningsgruppernas sammansättning

Första beredningsgruppen består av Jens Schollin, Barbro Naroskyin och Eva Franklin Bålfors. Ordföranden i det nationella programområdet Akut vård ingår också i beredningsgruppen och andra berörda programområden adjungeras när det är aktuellt. Avdelningschefen för Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen är ordförande i gruppen. Gruppen är stabil över tid för att kunna bygga upp erfarenhet kring vilka återkommande frågor som behöver belysas inför Socialstyrelsens beslut.

Andra beredningsgruppen består av 12 personer där de sex sjukvårdsregionerna ingår med två (2) personer, på hög tjänstemannanivå, per sjukvårdsregion. De ska tillsammans representera följande perspektiv: länssjukvård, akut vård, universitetssjukhusvård och medicinsk fakultet. Personerna i gruppen förväntas vara utsedda i juni 2019.

Tidplan

Pilotområdena kommer att fortsätta att arbeta sig igenom hela processen och de första besluten om tillstånd förväntas tas i början av 2020. Inom övriga områden kommer sakkunniggrupper att startas succesivt och i omgångar utifrån vilka områden som har kopplingar till varandra och vilka som förväntas ge stor patientnytta om de koncentreras till några få ställen i landet.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: