Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

Nomineringsprocess för nya områden

Vi påbörjar nu ett lågintensivt arbete med flertalet nya områden att nominera sakkunniga till. Urvalet av dessa områden följer till viss del samma principer som tidigare (högt prioriterade osv) men vi försöker också att ta hänsyn till vårdens belastning på grund av coronapandemin och vilka förutsättningar som finns att genomföra arbetet.

Här presenteras de nya områdena.

Utlysning

Socialstyrelsen utlyser nu möjligheten för regionerna att ansöka om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Utöver de nya områden som Socialstyrelsen beslutade om den 31 mars utlyses även det femte, fortfarande vakanta, tillståndet för att bedriva viss vård vid endometrios.

Här kan du läsa mer om de nya besluten och ansökningsförfarandet 

De första tillståndsbesluten är tagna i det nya systemet

Region Stockholm tilldelas tillstånd att bedriva viss vård vid trofoblastsjukdomar och åtgärden EXIT. Fyra regioner tilldelas tillstånd att bedriva viss vård vid endometrios.

Här kan du läsa mer om nämndbesluten

Covid-19

Med anledning av spridningen av coronasjukdom covid-19 har Socialstyrelsen beslutat att tillfälligt pausa arbetet med nationell högspecialiserad vård och återuppta detta när läget i omvärlden så tillåter.

Underlag på remiss

Nu går flera sakkunniggruppers förslag ut på remiss. Remissperioden pågår från 9 mars till och med 18 maj 2020.

Med anledning av coronakrisen så förlängs remissperioden till 1 oktober 2020

Här kan du ta del av remissunderlagen

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: