Nationell högspecialiserad vård

In English
Med Nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. De områden som tidigare varit rikssjukvård är sedan 1 juli 2018 nationell högspecialiserad vård.

Bakgrund

I februari 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utforma en arbetsprocess för koncentration av högspecialiserad vård på nationell nivå. I uppdraget ingick dessutom att ta fram en plan för att fasa ut det tidigare systemet med rikssjukvård. Socialstyrelsen fick även i uppdrag att leda arbetet med att koncentrera mer av den högspecialiserade vården på nationell nivå.

Målet är att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt.

Regeringens uppdrag har sin utgångspunkt i betänkandet ”Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa” (SOU 2015:98). Slutsatsen i betänkandet är att ökad koncentration leder till ökad kvalitet och säkerhet för patienterna.

Aktuellt

Till hösten startar sakkunniggrupper inom nio områden.

Utifrån den bruttolista som de nationella programområdena tagit fram startar vi nu den första omgången sakkunniggrupper efter pilotarbetet. De områden som valts ut är sådana som många olika programområden föreslagit och prioriterade områden inom psykisk hälsa. Beroende på områdets avgränsning kommer en eller flera sakkunniggrupper startas per område.

Följande områden ingår i den första omgången:

  • Glomustumörer
  • Könsdysfori
  • Neuroendokrina tumörer
  • Osteogenesis Imperfecta / Dysplastiska skelettsjukdomar
  • Svår leversvikt
  • Svårbehandlat självskadebeteende.
  • Svårbehandlade ätstörningar
  • Vissa kateteringrepp hjärta
  • Vissa neuromuskulära sjukdomar

Kartläggning av vårdområden

Den första genomlysning av vården har gjorts och vi presenterar de nationella programområdenas förslag på vilka vårdområden som eventuellt bör koncentreras på nationell nivå.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: