Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

Nya beslut tagna av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit flera nya beslut om vård som ska bedrivas nationellt. I början på 2021 utlyser vi möjligheten för regionerna att ansöka om att bedriva denna vård.

Här hittar du aktuella beslut

Nämndbeslut tagna inom två områden

Två områden, Fosterterapi och primplantatorisk genetisk diagnostik, har nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutat var den ska bedrivas. Nämnden beslutade om återremittering av ärendet kring ryggmärgsskador till beredningsgrupp två.

Här hittar du nämndbesluten

Nya beslut tagna av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit beslut att tre områden inom psykiatri ska bedrivas som nationell högspecialiserad vård. Viss vård vid könsdysfori, svårbehandlade ätstörningar och svårbehandlat självskadebeteende ska bedrivas vid nationella enheter. Nästa steg är att Socialstyrelsen utlyser om möjligheten för regionerna att ansöka om att bedriva denna vård.

Här hittar du alla aktuella beslut

Uppföljning av nationell högspecialiserad vård

Nu lanserar vi webbsidor där du kan följa resultat för nationell högspecialiserad vård. Uppföljningen bygger på årsrapporteringen från vårdenheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård.

Årlig uppföljning av nationell högspecialiserad vård

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: