Senaste version av SOSFS 2007:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2017:19

Senaste lydelse: Gäller från och med 2017-04-01

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid planering och genomförande av samordning av insatserna för enskildas habilitering och rehabilitering enligt 8 kap. 7 § eller 12 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) med insatser enligt

 1. hälso- och sjukvårdslagen i övrigt,
 2. 8 a § tandvårdslagen (1985:125),
 3. socialtjänstlagen (2001:453), vad gäller omsorgen om äldre personer och personer med funktionshinder, och
 4. 9 § 6–10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (HSLF-FS 2017:19)

Allmänna råd

Om ett landsting eller en kommun genom avtal med någon annan överlåtit uppgifter som de har ansvar för, bör dessa föreskrifter och allmänna råd tillämpas i relevanta delar.

Utöver vad som framgår av 1 § bör bestämmelserna i föreskrifterna tillämpas inom

 • socialtjänstens individ- och familjeomsorg, och
 • verksamheten med de särskilda insatserna enligt 9 § 1–5 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. (SOSFS 2008:20)

2 § Följande begrepp och termer används i dessa föreskrifter och allmänna råd:

habilitering insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet
insats handling som är inriktad på visst resultat
rehabilitering insatser som skall bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet

Ledningssystem (HSLF-FS 2017:19)

2 a § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att varje
vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som
behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som
ställs i dessa föreskrifter. (HSLF-FS 2017:19)

Rutiner för samordning (SOSFS 2008:20)

3 § Enligt 6 kap. 1 § patientlagen (2014:821) ska olika insatser för
patienten samordnas på ett ändamålsenligt sätt. För att kunna åstadkomma detta ska landstinget och kommunen gemensamt utarbeta rutiner för samordningen av insatser för enskilda enligt 1 §.

Rutinerna ska säkerställa att

 1. samordning görs enligt 5–12 §§,
 2. personal som ska vara ansvarig vid samordning utses, och
 3. den ansvariga personalen ges de förutsättningar som behövs för att kunna genomföra samordning.

Den samordningsansvariga personalen får utses bland de anställda vid berörda verksamheter. (HSLF-FS 2017:19)

4 § Landstinget och kommunen ska även fastställa rutiner som säkerställer att den samordningsansvariga personalen

 1. kallar till medverkan i planeringen av samordningen, och
 2. underrättas om att kallelsen till planeringen har mottagits av dem som är berörda. (SOSFS 2008:20)

Erbjudande om samordning (SOSFS 2008:20)

5 § Om den enskilde har behov av samordning, ska de verksamheter som svarar för insatser enligt 1 § erbjuda detta. 

Verksamheterna ska, när de bedömer behovet av samordning, ta särskild hänsyn till, om den enskilde har ett långvarigt behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. (SOSFS 2008:20)

6 § Samordning får endast göras, om den enskilde har lämnat samtycke. Planeringen av samordningen ska genomföras tillsammans med den enskilde och med respekt för dennes självbestämmande och integritet. (SOSFS 2008:20)

7 § När samordning av insatser för ett barn planeras ska barnets inställning till samordningen så långt som möjligt klarläggas. 

Ett barn som har uppnått tillräcklig ålder, mognad och utveckling ska ges möjlighet att själv delta aktivt i planeringen av samordningen. (SOSFS 2008:20)

8 § Den enskilde bestämmer om han eller hon vill att någon eller
några närstående ska delta i planeringen av samordningen. Den eller
de närstående som samtycker till detta ska göras delaktiga, om det inte
finns hinder enligt

 1. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
 2. 6 kap. 12–16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659),
 3. 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), eller
 4. 29 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (HSLF-FS 2017:19)

Plan för samordning (SOSFS 2008:20)

9 § Den samordningsansvariga personalen ska ansvara för att en plan för samordningen upprättas. Planen ska dokumenteras och ska innehålla

 1. uppgifter om den enskildes behov, förutsättningar och intressen,
 2. mål för de samordnade insatserna,
 3. planerade och beslutade insatser enligt 1 §,
 4. uppgifter om vilka verksamheter och vilken personal som ska genomföra insatserna, och
 5. en tidsplan för samordningen av insatserna.

Den samordningsansvariga personalens namn samt de uppgifter som kan behövas för att kontakta denna personal ska framgå av planen. Vid upprättandet av planen ska läkemedel och hjälpmedel beaktas. 

Planen ska följas upp och utvärderas för att säkerställa att målsättningen med samordningen uppnås. (SOSFS 2008:20) 

Allmänna råd

Har upphört att gälla. (SOSFS 2008:20) 

10 § Vid planeringen av samordningen ska hänsyn tas till andra planer, som t.ex. de vårdplaner som upprättas för enskilda vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. 

Om en befintlig plan innehåller det som anges i 9 §, krävs det inte att någon ny plan upprättas. (SOSFS 2008:20)

11 § Den personal från berörda verksamheter vars medverkan bedöms som nödvändig för att kunna genomföra beslutade insatser ska kallas till planeringen. (SOSFS 2008:20)

12 § Planen som har upprättats enligt 9 § ska lämnas till den enskilde. Vid behov ska planen kunna erbjudas i en annan form än skriftlig. 

Planen ska föras till patientjournalen. Om den enskilde får insatser med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska planen också föras till motsvarande dokumentation enligt dessa lagar. (SOSFS 2008:20)

Informationsöverföring (SOSFS 2008:20)

13 § Information om den enskildes behov av samordnade insatser ska överföras till berörda verksamheter efter den enskildes samtycke eller efter en prövning enligt

 1. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
 2. 6 kap. 12–16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659),
 3. 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), eller
 4. 29 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (HSLF-FS 2017:19)

14 § Har upphört att gälla. (SOSFS 2008:20)
15 § Har upphört att gälla. (SOSFS 2008:20)
16 § Har upphört att gälla. (SOSFS 2008:20)
17 § Har upphört att gälla. (SOSFS 2008:20)

Grundförfattning SOSFS 2007:10
Samverkan i re/habilitering – en vägledning
Samverkan i re/habilitering – en vägledning Artikelnummer: 2008-126-4|Publicerad: 2008-01-01
Senast uppdaterad:
Publicerad: