Senaste version av SOSFS 2000:6 Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2017:28

Senaste lydelse: Gäller från och med 2017-04-01

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid särskilda förordnanden att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare inom landstingens hälso- och sjukvård. Med landsting avses i dessa föreskrifter även kommun som inte ingår i landsting. 

Bemyndigande för landsting

2 § En sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) får i följande fall anställa läkare som inte har svensk legitimation.

  1. Den som avlagt läkarexamen i Sverige eller i ett annat nordiskt land eller av Socialstyrelsen föreskrivits allmäntjänstgöring som villkor för legitimation får anställas som läkare för allmäntjänstgöring eller med ett vikariatsförordnande.
  2. Den som genomgått utländsk utbildning och enligt ett särskilt beslut av Socialstyrelsen fullgör provtjänstgöring under sex månader får anställas med ett vikariatsförordnande under handledning.
  3. Den som genomgår medicinsk grundutbildning vid en svensk fakultet och har fullbordat studier till och med den nionde terminen med godkända kurser och prov får anställas med ett vikariatsförordnande under handledning. Om vikariatet avser ett ämne som den studerande genomgår efter den nionde terminen, krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne.

Anställning av medicine studerande i primärvården får inte förekomma. Vad som avses med primärvård framgår av 2 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). (HSLF-FS 2017:28)

Övriga bestämmelser

3 § Dessa föreskrifter innebär inte något undantag från bestämmelserna i 5 kap. 12 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80). Ett vikariatsförordnande som omfattar minst sex månader ska alltså tillsättas i samma ordning som en anställning tills vidare. (HSLF-FS 2017:28)

4 § För övriga läkare som inte har legitimation krävs för anställning med vikariatsförordnande Socialstyrelsens särskilda förordnande att utöva läkaryrket. Det är landstinget som inger ansökan om ett särskilt förordnande till Socialstyrelsen.

En enskild person kan inte ansöka om ett särskilt förordnande att utöva läkaryrket.

5 § Bemyndigandet enligt 2 § får återkallas av Socialstyrelsen beträffande en viss läkare. (SOSFS 2007:3)

Senast uppdaterad:
Publicerad: