Senaste version av SOSFS 1999:19 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: SOSFS 2013:21

Senaste lydelse: Gäller från och med: 2013-07-01

Undersökningsenheter och upptagningsområden

1 § De rättspsykiatriska undersökningsenheter som ska svara för läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och för rättspsykiatriska undersökningar enligt 1 § förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning anges i bilagan. 

Av bilagan framgår också upptagningsområde för varje undersökningsenhet. (SOSFS 2009:20).

Fördelning av de rättspsykiatriska undersökningarna

2 § /Upphör att gälla U:2010-01-01/ 
Vid fördelningen av de rättspsykiatriska undersökningarna mellan undersökningsenheterna inom ett upptagningsområde ska chefen för Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning ta hänsyn till var den misstänkte bor eller, om den misstänkte inte har stadigvarande bostad, var inom upptagningsområdet han eller hon vistas. (SOSFS 2009:20).

Meddelande till rätten

3 § När en underrättelse enligt 14 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. lämnas, ska chefen för den rättspsykiatriska undersökningsenheten inom upptagningsområdet omgående ge rätten besked om vilken läkare som ska avge intyget. 

4 § När en underrättelse enligt 4 § första stycket förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning lämnas, ska chefen för Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning inom upptagningsområdet omgående ge rätten besked om vid vilken undersökningsenhet den rättspsykiatriska undersökningen ska göras. 
1. Denna författning träder i kraft den 1 april 1999. 
2. Genom denna författning upphävs 
• Rättsmedicinalverkets föreskrifter (SOSFS 1997:2) Upptagningsområden för rättspsykiatriska undersökningar 
• Rättsmedicinalverkets föreskrifter (SOSFS 1997:3) Upptagningsområden för läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål.

Bilagor  

Bilaga

Undersökningsenheter och upptagningsområden för läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och för rättspsykiatrisk undersökning

 

Undersökningsenhet Personkrets Upptagningsområde
Södra  
Rättspsykiatriska avdelningen 
Box 4024 422 04 
HISINGS BACKA 
Telefon: 031-55 96 00 
Telefax: 031-55 49 61
Personer som ska genomgå särskild personutredning i brottmål eller rättspsykiatrisk undersökning Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Mellersta  
Rättsmedicinalverket
Rättspsykiatriska avdelningen
Box 4044 
141 04 HUDDINGE 
Telefon: 08-607 15 00 
Telefax: 08-711 71 41
Personer som ska genomgå särskild personutredning i brottmål eller rättspsykiatrisk undersökning Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Gotlands län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
  Personer som är frihetsberövade och som ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Norra  
Rättspsykiatriska utredningsenheten 
Norrlands Universitetssjukhus 
901 85 UMEÅ 
Telefon: 090-785 00 00 
Telefax: 090-13 64 71
Personer som ska genomgå särskild personutredning i brottmål samt personer som inte är frihetsberövade och ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Senast uppdaterad:
Publicerad: