Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Registret över insatser för barn och unga

Registret innehåller uppgifter om socialtjänstens insatser för barn och unga. Uppgifterna används bland annat till statistik, forskning och utvärdering.

Syftet med registret är att belysa omfattningen av heldygnsplaceringar av barn och unga för vård utanför det egna hemmet. Uppgifterna används i den officiella statistiken om socialtjänstens insatser för barn och unga samt i utredningsverksamhet, forskning och annan statistik.

Uppgifterna kan svara på exempelvis:

  • Hur många placerade barn saknar gymnasiebehörighet?
  • Har placerade barn sämre hälsa?
  • Har antalet placerade barn och unga förändrats över tid?

Innehåll

Registret innehåller individstatistik med bland annat uppgifter om vårdnadshavare, insatstyp, datum för beslut, placering och avslut, placeringsform, specifikation av SoL respektive LVU och barnets och föräldrarnas födelseland. Både den första placeringen och eventuella omplaceringar ingår i registret.

Registret består av en beskrivning av:

  • de barn som erhållit en insats
  • insatserna för barn och unga som innebär placering för vård utanför det egna hemmet
  • placeringarna under pågående insats.

Utöver detta individregister finns även mängdstatistik avseende öppenvårdsinsatser för barn och unga. Där redovisas mängduppgifter om insatser för barn och unga. Uppgifterna omfattar öppenvårdsinsatser, vårddygn i familjehem och hem för vård eller boende.

Rapporten Barn och unga – insatser publicerades som officiell statistik varje år fram till och med statistikår 2013. Från och med statistikår 2014 publiceras rapporten som annan statistik innehållande enbart barn med komplett personnummer.

Lagstadgad uppgiftsinlämning

Uppgiftsinlämningen till registret är lagstadgad. Vad som ska inrapporteras framgår av Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter (HSLF-FS 2016:3 inklusive ändringsföreskrift HSLF-FS 2016:22).

Sekretess

Registret över insatser för barn och unga har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Beställa data och statistik

Om du vill beställa uppgifter från registret, se Om du vill beställa data eller statistik.