Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Registret över ekonomiskt bistånd

Registret över ekonomiskt bistånd innehåller uppgifter om personer och hushåll som får bistånd samt utbetalda belopp.

Uppgifterna används som underlag för uppföljning, styrning och verksamhetsutveckling på nationell, regional och kommunal nivå. Registret gör det även möjligt att analysera befolkningens biståndsbehov, följa utveckling över tid samt göra jämförelser mellan olika kommuner.

Registret utgör grunden för officiell statistik och används även till forskningsändamål. Uppgifter i registret kan exempelvis svara på:

  • Hur mycket ekonomiskt bistånd har beviljats under en viss period?
  • Finns det några regionala eller demografiska skillnader?
  • Vad är det vanligaste försörjningshindret, det vill säga anledning till att personer behöver ekonomiskt bistånd?

Innehåll

Registeruppgifterna avser personer som fått ekonomiskt bistånd i form av:

  • Försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt enligt 4 kap. 1 § samt i förekommande fall 4 kap. 2 § i socialtjänstlagen (2001:453).
  • Introduktionsersättning enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, mellan åren 1993 och 2011.

Kommunerna rapporterar in uppgifter om bland annat personnummer, kön, biståndskommun, biståndsbelopp, inrikes respektive utrikes födda, försörjningshinder. Därefter inhämtas vissa uppgifter från Registret över totalbefolkningen (RTB), Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

För mer ingående information om registrets innehåll, se variabelförteckningen.

Sekretess

Registret över ekonomiskt bistånd har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Beställ data eller statistik

Statistik från registret publiceras varje månad samt en gång per år. Uppgifterna finns tillgängliga via publikationer samt i Socialstyrelsens och SCB:s statistikdatabas. För att beställa ytterligare uppgifter från registret, gå till sidan Beställa data och statistik.