Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Läkemedelsregistret

Läkemedelsregistret med personnummer startade i juli år 2005 och innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek. Registret uppdateras en gång i månaden.

Syftet med registret

Syftet med läkemedelsregistret är att öka patientsäkerheten på läkemedelsområdet. Registret används av såväl forskare, journalister, utredare inom landsting och myndigheter som av representanter från läkemedelsindustrin. Ökad kunskap kring olika läkemedels effekter och säkerhet kan i längden vara till nytta för varje enskild patient. Kunskapen kan bidra till ökat fokus på patienter och patientnytta och även i slutändan till att förbättra livskvaliteten för patienter och rädda liv.

Läkemedelsregistret kan bidra till att besvara många olika frågeställningar, till exempel:

  • Fortsätter antibiotikaförskrivningen att gå ner?
  • Hur många äldre har tio eller fler läkemedel samtidigt?
  • Finns det regionala skillnader i förskrivningen av adhd-läkemedel?

Registret kan även samköras med andra hälsodataregister, till exempel patientregistret, för att koppla ihop läkemedelsanvändning med olika diagnoser. Data från registret används bland annat i arbetet med nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården och i öppna jämförelser för att ta fram indikatorer på kvaliteten i läkemedelsanvändningen.

Innehåll

Läkemedelsregistret innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek men även uppgifter om uthämtade förmånsberättigade förbrukningsartiklar, till exempel stomiprodukter och livsmedel för särskild näring för barn under 16 år. Antalet poster i registret är drygt 100 miljoner per år.

Registret innehåller information om:

  • patienten (kön, ålder, folkbokföringsort)
  • varan (till exempel ATC-kod, läkemedelsnamn, styrka, förpackningsstorlek)
  • förskrivningen (till exempel förskriven mängd, datum för förskrivningen och datum när varan hämtats ut)
  • kostnader (landstingkostnad och egenavgift)
  • egenskaper på arbetsplatsen där förskrivningen skedde (till exempel verksamhetsinriktning) och vilket yrke och specialistutbildning förskrivaren har.

För full förteckning av alla variabler se variabelförteckningen. Läkemedelsregistret saknar i nuläget information om orsaken till förskrivningen.

Lagar och förordningar

Läkemedelsregistret lyder under Lag (1996:1156) om receptregister och Förordning (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen. Läkemedelsregistret är ett hälsodataregister och användningen av informationen är begränsad till epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik.

Sekretess

Läkemedelsregistret har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register. Sekretess gäller för uppgifter av ekonomisk karaktär för juridiska personer och enskilda företag.

Uppgiftsinlämning

All data i läkemedelsregistret kommer från E-hälsomyndigheten. All handel som säljer läkemedel har skyldighet att rapportera in försäljningsuppgifter till E-hälsomyndigheten, enligt Lag (2009:366) om handel med läkemedel. Dessutom ska apotek lämna ytterligare uppgifter till E-hälsomyndigheten när ett förskrivet läkemedel expedieras, enligt lagen (1996:1156) om receptregister. E-hälsomyndigheten lämnar i sin tur uppgifter om receptförskrivna expedieringar till Socialstyrelsen, enligt lagen om receptregister.

Beställa data eller statistik

Om du vill beställa uppgifter från registret, se Beställa data eller statistik.

Publicerat om detta ämne