Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/
/

För uppgiftslämnare till cancerregistret

Denna sida vänder sig till dig som är läkare och ansvarig för en diagnos av nyupptäckta tumörer och tumörliknande tillstånd. Du ska rapportera in uppgifter till något av de sex regionala cancercentrumen så fort canceranmälan är fullständig.

Uppgiftsskyldigheten till cancerregistret regleras i lagen om hälsodataregister (1998:543) och i senaste version av (HSLF-FS 2016:7) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret.

Sekretessen kring registret är omfattande

Cancerregistret har ett omfattande sekretesskydd. Vi lämnar bara ut personuppgifter för forskning om det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. I statistiken som vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Steg-för-steg vid inrapportering till registret

  1. Ska jag rapportera?
  2. Vad ska jag rapportera?
  3. Hur ska jag rapportera?
  4. Vart skickar jag uppgifterna?
  5. När ska jag rapportera in?
  6. Vad händer sen med uppgifterna?

1. Ska jag rapportera?

Uppgiftsskyldigheten gäller samtliga vårdgivare vilket innefattar landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Den som är ansvarig för verksamhet i den regionala och lokala hälso- och sjukvården har uppgiftsskyldighet till cancerregistret och är därmed skyldig att se till att uppgifterna rapporteras på det föreskrivna sättet. Sjukvårdshuvudmännen måste därför se till att det finns rutiner och en fungerande infrastruktur på varje klinik/avdelning som gör det möjligt att göra en anmälan.

2. Vad ska jag rapportera?

Uppgiftsskyldighet gäller för de nyupptäckta tumörer och tumörliknande tillstånd som upptäcks vid klinisk diagnostik (som även innefattar bildundersökningar) och klinisk undersökning, morfologisk undersökning, annan laboratorieundersökning och klinisk obduktion. De tumörformer som är anmälningspliktiga regleras av senaste version av (HSLF-FS 2016:7) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret.

3. Hur ska jag rapportera?

Den läkare som är ansvarig för den kliniska diagnosen av nyupptäckta tumörer och tumörliknande tillstånd rekommenderas att rapportera in uppgifter genom att använda blanketten nedan.

Uppgifter från patologi- och cytologiavdelningar samt hematologi-, genetik- , kemi- och övriga kliniska laboratorier bör lämnas genom att en kopia av det diagnostiska utlåtandet och en kopia av remissen från den kliniska verksamheten skickas in till det regionala cancerregistret. Det är av yttersta vikt att tumörens lokalisation samt tumörens mikroskopiska art är så utförligt beskrivna som möjligt.

För att underlätta vid uppgiftsinlämning har Socialstyrelsen tagit fram handboken Kodning i Cancerregistret 2018. Rådgör med oss på cancerregistret alternativt de regionala cancercentrumen vid eventuella oklarheter.

4. Vart ska jag skicka uppgifterna?

Canceranmälan ska skickas in till det regionala cancercentrum som motsvarar det område där patienten var folkbokförd vid diagnostillfället.

5. När ska jag rapportera in?

Canceranmälan ska skickas in så snart diagnosen är fastställd och den information som omfattas av uppgiftskyldigheten finns tillgänglig.

6. Vad händer sen med uppgifterna?

Efter att de regionala cancercentrumen har skickat in uppgifterna till oss kvalitetssäkrar vi dem och ser till att de kan användas till statistik, fördjupade analyser, öppna jämförelser, utvärderingar och forskning.

Uppgifterna används bland annat i den officiella statistiken över nydiagnosticerade cancerfall, öppna jämförelser samt i publikationen Cancer i siffror.