Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Allvarliga skador och vårdskador – Fördjupad analys av skador och vårdskador i somatisk vård av vuxna vid akutsjukhus

Rapporten ger en fördjupad analys av allvarliga skador och vårdskador i somatisk vård, som har identifierats med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG). Syftet är att beskriva vilka skador som ger de mest allvarliga konsekvenserna och därmed ge kunskapsunderlag för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på nationell och regional nivå.

Sammanfattning

Denna fördjupade analys av resultaten från MJG (markörbaserad journalgranskning) i somatisk slutenvård för vuxna på akutsjukhus syftar till att klarlägga vilka skador och vårdskador (undvikbara skador) som medfört de mest allvarliga konsekvenserna för patienterna.

Resultaten från regionernas arbete med MJG samlas i en databas hos Sveriges kommuner och landsting. Underlaget till analysen som redovisas i denna rapport är resultat från granskning av nästan 83 000 vårdtillfällen i somatisk vård av vuxna på akutsjukhus. Bland sammanlagt 12 000 skador fanns nästan 600 skador med de för patienterna mest allvarliga konsekvenserna. I 0,1 procent av granskade vårdtillfällen under 2013–2018 bedöms en vårdskada ha bidragit till att patienten avlidit. Även om andelen ter sig liten innebär det dock på nationell nivå, att vårdskador bidrar till att cirka 1 400 patienten årligen avlider. Medelåldern för dem som avled där en skada var orsak eller bidrog var cirka 10 år högre än för patienter som fick en skada utan att avlida.

Analysen visar att när en skada eller en vårdskada bidrog till dödsfall dominerade främst vårdrelaterade infektioner, svikt i vitala funktioner, läkemedel och skador som en följd av kirurgiska åtgärder. Risken för dödsfall är större vid dessa skador än vid andra typer av skador. Av de skador som orsakade eller bidrog till dödsfall bedömdes att 39 procent hade kunnat undvikas. För skador som krävde snabba livräddande insatser eller som gav bestående men dominerades skadebilden av kirurgiska skador. Andelen vårdskador var då ännu högre, kring 60 procent.

Sedan tidigare är det känt, att vid drygt fyra procent av vårdtillfällena i somatisk vård för vuxna vårdas patienten på en utlokaliserad plats. Andelen vårdtillfällen med vårdskada var vid dessa vårdtillfällen förhöjd med 60 procent. Vid de vårdtillfällen som inneburit att patienter fått vårdskador med de mest allvarliga konsekvenserna har patienterna vårdats på utlokaliserad plats i dubbelt så hög omfattning.

Analysen av de allvarligaste skadorna och vårdskadorna visar på områden i vården där förbättring av patientsäkerheten är angelägen. Det gäller bland annat ett fortsatt intensivt infektionsförebyggande arbete, att använda skattningsverktyg för att bedöma patienters sjukdomsläge och att varje patient vårdas med adekvat kompetens på rätt vårdnivå.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2019
Artikelnummer: 2019-4-3
Format: PDF
Antal sidor: 29
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Carina Skoglund
075-247 30 00

Urban Nylén
075-247 30 00

Mer hos oss

Patientsäkerhet