Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis – Stöd för styrning och ledning

Nu är de nationella riktlinjerna för psoriasis publicerade. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med psoriasis.

Bilagor

Tillstånds- och åtgärdslista

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Underlag för att bedöma ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Indikatorer

Metodbeskrivning

 

Sammanfattning

Över 200 000 personer i Sverige har psoriasis. Psoriasis ger utslag på huden men betraktas inte som enbart en hudsjukdom i dag, utan som en allvarlig kronisk systemsjukdom, där immunsystemet spelar en central roll.

Psoriasis kan ge allt från lindriga till funktionsnedsättande besvär. Sjukdomen kan vara mycket stigmatiserande, och många påverkas psykosocialt. Många med psoriasis har en låg upplevd livskvalitet.

En underbehandlad sjukdom

Aktuell forskning har banat väg för ny och effektiv behandling av psoriasis. Men sjukdomen är fortfarande underbehandlad, och det finns stora regionala skillnader inom psoriasisvården. Olika regioner och kliniker har olika behandlingsutbud och tillgänglighet, till exempel när det gäller ljusbehandling, klimatvård och biologiska systemiska läkemedel. Dessutom saknas ofta kontinuitet i vården och uppföljning av behandlingen. En del patienter får samma behandling år efter år, trots att behandlingen inte är tillräckligt effektiv.

Många behöver behandling mot andra sjukdomar samtidigt

Personer med psoriasis har ofta besvär från leder och muskelfästen. Personer med svår psoriasis har också oftare än andra till exempel högt blodtryck, diabetes, övervikt och psykisk ohälsa. Patienterna behandlas i primärvården, den reumatologiska vården och den dermatologiska vården. Det är viktigt att stärka samarbetet mellan dessa delar av hälso- och sjukvården, eftersom samordningen är bristfällig i dag. Bland annat behövs rutiner för när i vårdkedjan olika specialister ska kopplas in.

Riktlinjerna kan bidra till bättre resursfördelning

Med dessa riktlinjer vill Socialstyrelsen bidra till att minska de stora regionala skillnaderna inom psoriasisvården. Riktlinjerna innehåller rekommendationer inom följande områden:

  • levnadsvanor och samsjuklighet
  • utredning och uppföljning
  • topikal behandling (behandling med till exempel hudkräm)
  • behandling vid specifikt lokaliserad psoriasis
  • ljusbehandling och klimatvård
  • systemisk behandling.

Riktlinjerna betonar också vikten av att ge de olika insatserna mot psoriasis till rätt patientgrupp.

I en utvärdering som beräknas vara klar hösten 2019 kommer Socialstyrelsen att beskriva i vilken mån regionerna följer rekommendationerna. Utvärderingen kan sedan ge underlag för förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2019
Artikelnummer: 2019-3-11
Format: POD
Antal sidor: 85
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Alexandra Karlén
075-247 30 00