Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Rapporten ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Årets rapport har kompletterats med ett antal nya indikatorer och redovisar resultat tematiskt utifrån faktorer som kan påverka den enskildes upplevelse av sin vård och omsorg.

Beställd rapport trycks endast i svart/vitt.

 

Bilaga

Kommuntabell och indikatorbeskrivningar 
2019-04-08, Värden för offentlig och enskild regiform i flik 4 har korrigerats. 

Sammanfattning

Rapporten Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre publiceras för nionde året i rad. Rapporten syftar till att ge en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Indikatorerna som rapporten beskriver är möjliga för både kommuner och landsting att påverka. I årets rapport redovisas indikatorerna tematiskt utifrån faktorer som kan påverka individers upplevelse av vården och omsorgen. Totalt redovisas 69 indikatorer och 19 bakgrundsmått i rapporten. Resultaten visar att:

  • En viss minskning av förskrivning av tre eller fler psykofarmaka, tio eller fler läkemedel och antipsykotiska läkemedel till personer i särskilt boende har skett under året. Skillnaderna i läkemedelsbehandling mellan kommunerna är stora och varierar även mellan ordinärt och särskilt boende.
  • Andel personer 80 år och äldre som vårdas på sjukhus för fallskada har minskat något, från 60 personer per 1 000 invånare till 58 personer. Fortfarande vårdas kvinnor i högre utsträckning än män för fallskador. 
  • Andel personer 65 år och äldre i särskilt boende som uppger att de är nöjda med både maten som serveras och med måltidsmiljön har minskat sedan föregående år, från 61 procent till 57 procent.
  • Andel äldre som uppger att de både bemöts på ett bra sätt av personalen, känner förtroende för personal och upplever trygghet är fortsatt lågt, 36 procent för hemtjänsten och 38 procent för särskilt boende.
  • Drygt häften (53 procent) av de äldre på särskilda boenden är nöjda med aktiviteterna och upplever inte besvär av ensamhet, vilket är en förbättring med sju procentenheter sedan föregående år.
  • Det finns stor potential för särskilda boenden att utforma sina lokaler på ett mer stödjande sätt för den enskilde. Endast drygt en femtedel av de särskilda boendena uppger att de har en stödjande innemiljö.
  • För de flesta äldre känns det tryggt att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och där en ömsesidig relation har byggts upp. Under 2018 mötte den äldre med hemtjänstinsatser i genomsnitt 15 olika personal under en tvåveckorsperiod.
  • Få kommuner använder resultat från systematisk uppföljning till verk-samhetsutveckling inom äldreomsorgen, 7 procent i ordinärt boende och 6 procent i särskilt boende.

Rapporten visar genomgående att det finns stora skillnader mellan kommuner. Det behövs fler analyser lokalt och regionalt för att gå djupare in på orsaker till skillnaderna.

Kommunerna har möjlighet att analysera sina respektive resultat på verksamhets- och enhetsnivå för de indikatorer som är hämtade från den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Resultaten från dessa undersökningar presenteras på kommun- och enhetsnivå.

Läs hela sammanfattningen
Bild på rapportens omslag

Publiceringsår: 2019
Artikelnummer: 2019-2-2
Format: POD
Antal sidor: 176
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr