Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov – Förutsättningar och former för integrerad och annan specialiserad vård

Barn och unga som vårdas i hem för vård eller boende (HVB) har mycket ofta psykiatriska tillstånd och vårdbehov. Specialiseringen inom HVB behöver utvecklas så att barnen och de unga får stöd utifrån sina samlade vårdbehov, bland annat genom en särskild form av integrerad vård med både sociala insatser och tillgång till hälso- och sjukvård.

Sammanfattning

Sammansatta vårdbehov hos barn och unga i HVB

Barn och unga som vårdas i hem för vård eller boende (HVB) med stöd av LVU har mycket ofta psykiatriska tillstånd och vårdbehov som behöver tillgodoses samtidigt som de sociala vårdbehoven. En undersökning som Socialstyrelsen har genomfört vid SiS särskilda ungdomshem visar bland annat följande:

  • 71 procent av barnen och de unga hade minst en fastställd psykiatrisk diagnos, 45 procent av barnen och de unga hade minst två dokumenterade diagnoser och 20 procent hade minst tre samtidiga diagnoser. Det fanns en stor överlappning mellan olika psykiatriska tillstånd.
  • Adhd var den vanligaste diagnosen hos både pojkar och flickor. Hos pojkar var den näst vanligaste diagnosen missbruk, följt av uppförandestörning och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Den näst vanligaste diagnosen bland flickor var PTSD, följt av autismspektrumtillstånd och missbruk.
  • 40 procent av barnen och de unga hade varit i något akut psykiatriskt tillstånd de senaste sex månaderna. Vanligast var självmords respektive självskadebeteende följt av panikattacker. Självmordsbeteende var tre gånger vanligare bland flickor och självskadebeteende var mer än fyra gånger så vanligt bland flickor jämfört med bland pojkar.

Om inte vården i HVB kan möta barnens och de ungas samlade vårdbehov, finns det tydliga risker för att dessa barn och unga inte får en god hälso- och sjukvård på lika villkor som andra barn och unga. De riskerar också att få insatser från socialtjänsten som de inte kan tillgodogöra sig om inte deras psykiatriska tillstånd och vårdbehov uppmärksammas.

Tre typer av specialiserad vård i HVB för barns och ungas samlade vårdbehov

Placeringar i HVB görs utifrån sociala vårdbehov, och specialiseringen av HVB utgår i första hand från dessa behov. Eftersom de sociala vårdbehoven mycket ofta är förenade med psykiatriska tillstånd behöver specialiseringen dock även beakta dessa tillstånd i den utsträckning som det behövs för att barnet eller den unge ska få rätt vård.

Socialstyrelsen bedömer att dessa tre typer av specialiserade HVB bör vara tillgängliga för barn och unga som placeras med stöd av LVU:

  • Generellt behöver det finnas HVB med specialisering på sociala stöd- och vårdinsatser och en väl fungerande samverkan med hälso- och sjukvården för olika behov av psykiatrisk eller somatisk vård samt tandvård.
  • För vissa grupper av barn och unga behöver det finnas HVB med speciali-sering på sociala stöd- och vårdinsatser i förening med viss integrering av hälso- och sjukvårdsinsatser genom vårdgivaransvar och tillgång till exempelvis sjuksköterska eller psykolog inom den egna verksamheten.
  • För mindre grupper av barn och unga behöver det finnas högt specialiserade HVB med särskilda former för integrerad vård för sociala stöd- och vårdinsatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser, där läkare deltar i teamet kring barnet eller den unge.

Särskilda former för integrerad vård

Särskilda former för integrerad vård ska kunna ge både heldygnsvård inom socialtjänsten till följd av socialt nedbrytande beteende och psykiatrisk vård som annars skulle ges i sluten form. De bör ha en samlad kompetens med tillgång till läkare för ett samlat arbete med utredning, planering, genomförande och uppföljning av vård- och stödinsatser.

Behoven av särskilda former för integrerad vård på nationell nivå är sam-mansatta och mycket individuella. Bland de barn och unga som kan komma att vårdas i dessa former av HVB finns det dock vissa typer av behov som ställer krav på hög specialisering av verksamheten. Det gäller särskilt autismspektrumtillstånd och intellektuella funktionsnedsättningar, allvarligt och upprepat själv- skadebeteende eller suicidbeteende samt psykoser eller annan allvarlig psykisk störning.
För att utveckla särskilda former för integrerad vård på nationell nivå föreslår Socialstyrelsen pilotverksamheter som utvärderas och kan ge underlag för beslut om ett fortsatt och strukturellt förankrat arbete.
Socialstyrelsen föreslår vidare att arbetet med pilotverksamheterna komplet-teras med ett utvecklingsarbete som avser andra särskilda former för integrerad vård, främst på regional nivå.

Annan specialisering av HVB

Nya former för tillgång till hälso- och sjukvård vid de särskilda ungdomshemmen bör övervägas. Sådana former kan bygga på en författningsreglering av det ansvar för hälso- och sjukvården som SiS i praktiken redan har åtagit sig vid de särskilda ungdomshemmen. Det finns också skäl att överväga att införa en skyldighet för landstingen och SiS att komma överens om hur myndighetens tillgång till viss hälso- och sjukvård ska ordnas och på vilket sätt landstinget ska tillhandahålla övrig hälso- och sjukvård.

Staten bör bidra till tydligare och mer jämlika förutsättningar för alla barn och unga i HVB genom att vid tillståndsprövningen ta upp eller beakta hur den som bedriver HVB ska uppmärksamma hälsofrågor och visa hur tillgången till hälso- och sjukvård ska ordnas.

Det behövs mer kunskap om särskilt individualiserade HVB med bara en eller ett par vårdplatser. En förstudie bör göras av förutsättningarna för att kartlägga och utvärdera sådana HVB.

Vidare bör förutsättningarna för att ta fram bästa tillgängliga kunskap om hur HVB kan sätta samman och arbeta med grupper av barn och unga undersökas.

Läs hela sammanfattningen
Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov

Publiceringsår: 2019
Artikelnummer: 2019-2-12
Format: POD
Antal sidor: 95
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Pär Alexandersson
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj