Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Att kunna följa patientens väg genom vården – Sätt att koppla samman vårdhändelser i patientens vårdprocess

Denna rapport redovisar arbetet med att utveckla eller identifiera sätt att koppla samman vårdhändelser i en vårdprocess. Rapporten riktar sig till regeringen, regioner, verksamheter, patientföreträdare samt journalsystemsleverantörer.

Korrigerad den 5 februari 2019:
Sid 32 och 49: Ordet patientkontakt ska lyda patientkontrakt.
Sid 46: Ändring av avsnittsrubrik till ”Omvärldsexempel”.
Sid 52: Figurhänvisning i bilaga borttagen.
Sid 53: Hänvisning till bilaga borttagen.

Sammanfattning

Sammanhållen vård och en helhetssyn på patientens vårdbehov är viktiga utvecklingsområden som bland annat kräver att vårdinformationssystemen processorienteras. Sedan början av 1990-talet har det pågått olika utvecklingsarbeten i svensk hälso- och sjukvård för att möjliggöra en processorienterad uppföljning av vården och att på så sätt kunna följa patientens väg genom vården.

Socialstyrelsen har sedan 2012 haft uppdrag att följa patientens väg genom vården genom att se över förutsättningarna i vårdinformationssystemen att kunna följa patientens väg, och möjligheterna att utveckla en identifierare, process-id, som kan koppla ihop olika vårdhändelser i en specifik vårdprocess eller vårdkedja. En patient kan ha ett flertal olika vårdprocesser, ofta samtidigt hos flera vårdgivare, varvid varje unik vårdprocess behöver kunna identifieras var för sig.

Det arbete som redovisas i denna rapport syftade till att utveckla eller identifiera sätt att koppla samman vårdhändelser i en vårdprocess. Under den tid som arbetet pågått har alla regioner varit engagerade i upphandlingar eller utveckling av sina framtida vårdinformationsmiljöer vilket medfört att ett utvecklingsarbete för process-id med hjälp av vårdinformationssystemen inte varit möjligt.

Den tekniska utvecklingens fortskridande ledde till att vi i detta uppdrag istället arbetat mer förutsättningslöst för att identifiera andra möjligheter att koppla samman vårdhändelser i en individanpassad vårdprocess än med process id/identifierare. Som en del av detta arbete genomfördes en nationell och internationell omvärldsbevakning. Denna omfattade även de framtida kraven på vårdinformationsmiljöerna vad gäller möjligheten att följa patientens väg genom vården. I arbetet har det också ingått ett lärdoms-projekt i samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR) som utvecklar ett koncept för vårdprocesstöd för vården av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i patientens vård- och aktivitetsplan.

Genomgången av regionernas möjligheter att följa patientens väg har visat att det finns förutsättningar för att koppla ihop vårdhändelser inom delar av en process. Men inte något av de informationssystem som används idag har möjlighet att följa hela patientens väg genom vården, det vill säga över vårdgivargränser såväl inom som utom regionen.

Den internationella utblicken visar att i England finns numer ett nationellt id. Detta id används dock endast för väntetidsuppföljningar. Vidare visar den internationella utblicken att Estland, Finland och Danmark har infört olika typer av vårdinformationsmiljöer som är patientcentrerade samt att Norge håller på att införa en ny vårdinformationsmiljö där en viktig del är att förbättra möjligheterna till processuppföljning. Dessutom sker det just nu en del initiativ kring patientinformationsutbyte inom EU som även det syftar till att kunna följa delar av patientens väg genom vården.

Ett starkt och effektivt nationellt samarbete behövs

För att kunna följa patientens väg genom vården och för att möjliggöra vårdpersonalen att arbeta i en sömlös och situationsanpassad it-miljö behöver det skapas förutsättningar så att berörda vårdorganisationer, verksamhetsprocesser och vårdinformationssystem kan kommunicera med varandra.

Mer specifikt handlar det om att skapa en infrastruktur med beslutsstöd och kunskapsstöd i vårdinformationssystemen. Detta innefattar en gemensamt överenskommen nationell informationsstruktur med standardiserade begrepp och termer, nationella kodverk samt en terminologitjänst som Socialstyrelsen har en central roll i. Därutöver handlar det om att skapa standardiserade vårdprocesser, att implementera ett mer processorienterat arbetssätt med patienten i centrum samt om en större tydlighet i lagstiftningen.

Denna rapport belyser också att ett starkt och effektivt nationellt samarbete behövs för att tillgodose de förutsättningar som krävs för att följa patientens väg genom vården. Det är av vikt att regioner samarbetar kring dessa frågor vid införandet av de framtida vårdinformationssystemen. Det pågående arbetet inom Vision e-hälsa 2025 samt det partnerskap som ingåtts mellan myndigheter i rådet för styrning med kunskap och regioners system för kunskapsstyrning kommer att ha en viktig roll i detta.

Behov av identifierare

I kraven på de framtida vårdinformationssystemen uttrycks behovet av en identifierare för att kunna koppla ihop och följa ett patient¬flöde i en specifik vårdprocess eller vårdkedja.
Nationella patientöversikten (NPÖ) tillgodoser vårdgivarna med patient-information över länsgränser, men informationen går inte att sortera eller gruppera, varvid någon form av möjlighet till sådan lösning skulle behövas.
Lärdomskonceptet med VGR applicerar inte någon identifierare och för att kunna följa patientens olika vårdprocesser, samt för uppföljning i ett regionalt eller nationellt perspektiv kan en sådan lösning därmed komma att bli nödvändig.
En framkomlig väg vore att få till stånd ett sådant utvecklingsarbete med regioner och leverantörer för de framtida vårdinformationssystemen. Detta skulle kunna identifiera ytterligare utmaningar eller vägar framåt som kan uppstå i ett sådant utvecklingsarbete.

Läs hela sammanfattningen
Att kunna följa patientens väg genom vården

Publiceringsår: 2019
Artikelnummer: 2019-2-10
Format: POD
Antal sidor: 76
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr