Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker – Redovisning av regeringsuppdrag

Socialstyrelsen föreslår att kirurgiska ingrepp och injektioner som minst går igenom hudens alla lager kräver medicinsk kompetens och ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen genom ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen. Förslaget innebär också att enbart hälso- och sjukvårdspersonal får utföra behandlingarna.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda om estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker ska omfattas av samma skydd som gäller för andra behandlingar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen och hur detta i så fall ska regleras. I uppdraget ingår att precisera vilken typ av behandlingar som kan anses kräva medicinsk kompetens och som kan innebär betydande hälsorisker. Det ingår även att bl.a. utreda om vissa estetiska behandlingar inte ska få utföras av andra än hälso- och sjukvårdspersonal och i vilket utsträckning personer som fått en personskada i samband eller till följd av sådana behandlingar ska omfattas av försäkringsskydd.

Behov av ett stärkt skydd för den enskilde

Inom ramen för detta uppdrag och även i andra utredningar och rapporter har det framkommit att skyddet är svagt för den som genomgår en estetisk behandling. Behovet av en mer ändamålsenlig och tydlig reglering av estetiska behandlingar är stort och efterfrågat av de som genomgår behandlingarna, myndigheter och branschorganisationer. Socialstyrelsens uppdrag är avgränsat till riskfyllda behandlingar som kräver medicinsk kompetens. Ett stärkt skydd för den enskilde efterfrågas dock även för behandlingar som faller utanför detta uppdrag såsom exempelvis intensivt pulserande ljus (IPL), microneedling och viss laserbehandling.

Socialstyrelsens förslag

Kirurgiska ingrepp och injektioner kräver medicinsk kompetens och kan innebära betydande hälsorisker

Socialstyrelsen anser att de estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker är kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Med kirurgiska ingrepp avses operationer, exempelvis fettsugning, ögonlocksförsminskning och ingrepp med implantat såsom bröstförstoring m.m. Med injektioner avses behandling med fillers eller botulinumtoxin, lipolys och trådlyft m.m. Gemensamt för de injektioner som kräver medicinsk kompetens är att de minst går igenom hudens alla lager.

Med medicinsk kompetens avses sådan kunskap och kompetens som följer av utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal. Utöver att ha kompetens och kunskap att utföra en specifik behandlingsåtgärd ingår det att ha kunskap om kroppens anatomi, hur ett visst sjukdomstillstånd eller läkemedelsbehandling påverkar förutsättningarna att utföra ett visst ingrepp och kunna hantera eventuella komplikationer.

Hälso- och sjukvårdens regelverk ska gälla vid kirurgiska ingrepp och injektioner i estetiskt syfte

Kirurgiska ingrepp och injektioner i estetiskt syfte kräver, som också nämnts ovan, att personen som utför dem har medicinsk kompetens. Detta innebär att personen, utöver att ha kompetens att utföra själva ingreppet, måste kunna göra bedömningen huruvida förutsättningarna för att genomgå en viss behandling är uppfyllda och hantera eventuella komplikationer. Det medför även att han eller hon i någon uträckning före, under eller efter själva ingreppet behöver göra en medicinsk bedömning eller vidta en åtgärd för att medicinskt förebygga, utreda och behandla en skada eller sjukdom vilket är något som utgör hälso- och sjukvård och omfattas av hälso- och sjukvårdens regelverk.

Socialstyrelsen anser att för att patienten ska få ett fullgott skydd, och för att undvika tolkningssvårigheter och gränsdragningsproblem ska samma regelverk gälla vid själva ingreppet som vid de medicinska åtgärder som vidtas före, under och efter ett kirurgiskt ingrepp eller en injektionsbehandling i estetiskt syfte. Hälso- och sjukvårdens regelverk ska därför gälla i sin helhet vid dessa behandlingar. Det innebär att kirurgiska ingrepp och injektioner i estetiskt syfte enligt Socialstyrelsens förslag utgör hälso- och sjukvård. Verksamheter som erbjuder dessa behandlingar blir därför vårdgivare och omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn.

Socialstyrelsen anser att det inte ska vara tillåtet att utföra dessa behandlingar utanför hälso- och sjukvården. Därför föreslår myndigheten att enbart hälso- och sjukvårdspersonal med adekvat kompetens får göra kirurgiska ingrepp och ge injektioner i estetiskt syfte.

Krav på patientförsäkring

Enligt gällande rätt har vårdgivare en skyldighet att ha en patientförsäkring som täcker ersättning för personskador som omfattas av patientskadelagen (1996:799). Genom Socialstyrelsens förslag till reglering gäller kravet på att ha en patientförsäkring även verksamheter som gör kirurgiska ingrepp och injektioner i estetiskt syfte. Patientskadeersättning betalas ut oavsett om patienten kunnat visa att behandlaren vållat skadan vilket innebär ett starkare skydd för den enskilde än skadeståndslagens (1972:207) bestämmelser.

Förslagens konsekvenser

Genom förslagen stärks skyddet för de personer som genomgår kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar i estetiskt syfte. Det blir tydligt att det är regelverket för hälso- och sjukvården som ska tillämpas vid dessa behandlingar. Det tydliggörs också att vårdgivare som erbjuder behandlingarna har en skyldighet utföra dessa på ett patientsäkert sätt, med en hälso- och sjukvårdspersonal som har adekvat kompetens. Socialstyrelsen bedömer att den föreslagna regleringen medför att antalet personer som skadas till följd av de ingrepp som omfattas av förslaget kommer att minska.

De verksamheter som inte uppfyller regelverket, vilket innefattar exempelvis krav på kompetens, lokaler, hygien, dokumentation och patientförsäkring, kommer inte att få fortsätta bedriva sin verksamhet i den del som avser kirurgiska ingrepp och injektioner.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-9-21
ISBN: 978-91-7555-472-3
Format: POD
Antal sidor: 101
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt