Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Boken behandlar regelverket som rör insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Här redovisas bland annat vad som utmärker en sådan bostad samt hur stöd, service och omvårdnad kan ges. Detta den tredje omarbetade versionen.

Sammanfattning

Ett av målen med verksamhet enligt LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Det innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra – att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel.

En bostad som tillförsäkrar personer med omfattande funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor är en av förutsättningarna för att nå lagstiftningens mål.

Syftet med handboken är att ge stöd i tillämpningen av insatsen. Handboken riktar sig i första hand till den personal som arbetar inom de olika boendeformerna gruppbostad och servicebostad samt till handläggare och beslutsfattare i kommunerna. Innehållet är baserat på den lagstiftning som direkt eller indirekt rör insatsen, uttalanden i förarbeten, rättsfall, beslut från Justitieombudsmannen samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Detta är den tredje omarbetade versionen av handboken.  

Vissa av texterna i handboken riktar sig till den som handlägger en ansökan om insatser enligt LSS. Andra texter riktar sig till den som ansvarar för utförandet av insatsen och ytterligare andra till de som ansvarar för planering av bostäder med särskild service generellt.

Grundläggande principer

 I den första delen av handboken ges en beskrivning av de grundläggande principer som ska prägla all verksamhet enligt LSS. Vidare beskrivs FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och diskrimineringslagen. Här ges även en kort bakgrund till varför LSS är en rättighetslagstiftning så att man kan sätta in bestämmelserna om insatsen i ett sammanhang.

Boendet i praktiken

Handboken tar även upp vad som utmärker boendeformerna gruppbostad och servicebostad. Hur bostäderna kan vara utformade och vad begreppen omvårdnad, fritidsverksamheter och kulturella aktiviteter innebär. Här beskriver vi även kort andra former av stöd och insatser som den enskilde kan ha behov av, exempelvis ledsagarservice, hälso- och sjukvård och hjälpmedel.

En betydelsefull aspekt av verksamhetens kvalitet är att personalen har de kunskaper, förmågor och erfarenheter som krävs för att kunna ge ett gott stöd och en god service eller omsorg. Personer med funktionsnedsättning behöver kunna känna trygghet i att personalen har den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna och för att insatsen som de boende får är av god kvalitet. Handboken tar upp vilken roll och kompetens personalen i boendet bör ha.  

Handläggning och planering

Handboken tar även upp de centrala bestämmelserna om handläggning av en ansökan om bostad med särskild service och hur information kan föras över till utförare samt planering för framtida behov av bostäder, Ansvarsfördelning mellan kommunerna och personers möjlighet att få förhandsbesked vid flytt tas också upp. Ett kapitel tar upp övergripande för vad som gäller när någon annan företräder den enskilde. Regler om sekretess och tystnadsplikt berörs också. Handboken avslutas med avsnitt som tar upp ej verkställda beslut, tillsyn och tillstånd.

Handboken ersätter tidigare version av handboken Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS- Stöd för Rättstillämpning och Handläggning från 2007

Läs hela sammanfattningen
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-6-12
ISBN: 978-91-7555-465-5
Format: POD
Antal sidor: 107
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Ylva Branting
075-247 30 00

Upplysningstjänsten
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder