Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Uppföljning av Prioriteringscentrum 2017

Rapporten redovisar vilken verksamhet Prioriteringscentrum bedrivit med 2017 års medel.

Sammanfattning

Socialstyrelsen fördelade på regeringens uppdrag 3 500 000 kronor till Linköpings universitet för 2017 års verksamhet vid Prioriteringscentrum, ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg (Pri-oC).

Centrumets uppdrag är att bedriva och stimulera kunskaps- och metodutveckling, genomföra utbildningar, bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk vård och omsorg, samt skapa och upprätthålla nätverk där olika aktörer kan mötas om frågor som rör prioriteringar. Utgångspunkt för centrumets arbete är riksdagens riktlinjer för prioriteringar med dess etiska principer om människovärde, behov och solidaritet, samt kostnadseffektivitet.

Under 2017 arbetade centrumet med olika former av kunskaps- och metodstöd bland annat till Landstinget Dalarna och Region Jönköpings län, samt gav stöd till Region Östergötlands arbete med resursfördelning och prioritering. Dessutom startade ett arbete med Region Skåne för att ge stöd i utvecklingen av beslutsstöd för prioriteringar i primärvården. Centrumet bistår sedan flera år Motala kommun i dess prioriteringsarbete som omfattar kommunens alla förvaltningar och under 2017 publicerade centrumet en första rapport om detta arbete.

PrioC medverkade under året i Socialstyrelsens prioriteringsarbete med nationella riktlinjer avseende endometrios, epilepsi, psoriasis, schizofreni samt sjukdomsförebyggande metoder. Centrumet gav även stöd till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) i deras arbete med metod- och prioriteringsfrågor.

Centrumet planerade och arrangerade den nionde nationella prioriteringskonferensen i Kalmar med cirka 300 deltagare under temat Vårdens prioriteringar – union eller konflikt? Frågor som diskuterades inkluderar bland annat hur den etiska plattformens rangordning ska tolkas och frågan kring förhållningssätt till olika särintressen inom prioriteringsområdet, som patienter, profession och läkemedelsföretag. PrioC utsedd till arrangör av den tolfte internationella prioriteringskonferensen 2018 och började även planera den konferensen under 2017.

Arbetet med att öka centrumets synlighet fortgår löpande med uppdateringar på den egna webbsidan samt på Facebook och Twitter. Filmer från konferenser och seminarier i Almedalen är tillgängliga på Youtube.

Uppdraget att fördela medel till verksamheten vid PrioC har en tydlig koppling till följande mål i Agenda 2030:

  • mål 3: att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
  • mål 10: att minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-4-2
Format: POD
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Ylva Gårdhagen
075-247 30 00

Mer hos oss

Statsbidrag