Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer – Vård vid stroke – Målnivåer för indikatorer

Målnivåerna anger hur stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss behandling eller annan vårdåtgärd. Målnivåerna ger landsting, regioner och kommuner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Sammanfattning

Nationella målnivåer avses som stöd för huvudmännens styrning och ledning av hälso- och sjukvården genom att ange tydliga och mätbara kvalitetsmål att arbeta mot. Det främsta syftet med målnivåer är att säker-ställa en god och jämlik vård enligt hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) intentioner, genom att påverka resursfördelning och praxis i vården.

Sedan 2014 finns det nationella målnivåer fastställda för vården vid stroke, som har tagits fram inom ramen för Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och strokevård. I samband med revideringen av nationella riktlinjer och indikatorer för vård vid stroke har Socialstyrelsens expertgrupp granskat de tidigare fastställda målnivåer och gjort ett urval av ytterligare indikatorer, som bedöms vara lämpliga att målsätta. Till de nya målnivåerna hör även målnivåer för vård vid transitorisk ischemisk attack (TIA). Arbetet har bedrivits i ett konsensusförfarande med medicinska experter, företrädare för huvudmännen samt andra intressenter, med relevanta kunskapsunderlag som grund. Konsensusgruppen har diskuterat sig fram till ett gemensamt förslag till målnivåer för de aktuella indikatorerna utifrån de befintliga underlagen. Efter genomfört arbete och en remissrunda till landsting och regioner samt övriga berörda aktörer fastställer Socialstyrelsen följande nationella målnivåer:

Tabell

Sjukdomsområde Indikator Målnivå* Stroke 2 Reperfusionsbehandling vid akut ischemisk stroke ≥ 20 % 2 Tid mellan ankomst till sjukhus och start av trombolysbehandling (behandlade inom 30 min) ≥ 50 % 1 Vård på strokeenhet vid stroke ≥ 90 % 1 Strokeenhet som första vårdnivå vid stroke ≥ 90 % 2 Bedömning av sväljförmåga 100 % 1 Blodtryckssänkande behandling efter stroke ≥ 80 % 1 Antikoagulantia vid förmaksflimmer och akut ischemisk stroke ≥ 80 % 2 Statinbehandling efter akut ischemisk stroke ≥ 80 % 1 Rökstopp efter stroke ≥ 80 % 2 Tidig understödd utskrivning till hemmet med multidisciplinärt stroketeam ≥ 25 % 2 Nöjda med rehabilitering efter stroke ≥ 87 % 1 Helt tillgodosett behov av stöd och hjälp efter stroke ≥ 75 % Stroke och TIA 2 Karotiskirurgi inom rekommenderad tid ≥ 80 % TIA 2 Strokeenhet som första vårdnivå vid TIA ≥ 90 % 2 Antikoagulantia vid förmaksflimmer och TIA ≥ 85 % 2 Statinbehandling efter TIA ≥ 80 % * Målnivåer på gruppnivå 1 Tidigare fastställda nationella målnivåer (2014) som har genomgått översyn och inte justerats 2 Nya och reviderade målnivåer (2018)

Slut på tabell

Vissa av målnivåerna som fastställts i denna rapport har en hög nivå och det kan ta tid för hälso- och sjukvården att nå upp till dem. Av den anledningen kan det vara lämpligt att landstingen, regionerna och kommunerna sätter upp egna delmål för att nå de eftersträvansvärda målen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-3-31
ISBN: 978-91-7555-458-7
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr