Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer för vård vid stroke – Stöd för styrning och ledning

Nu är de nationella riktlinjerna för vård vid stroke publicerade. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med stroke.

Bilagor

Tillstånds- och åtgärdslista

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Indikatorer

Metodbeskrivning

Sammanfattning

 I Sverige är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken och varje år insjuknar cirka 25 000–30 000 personer i sjukdomen. Strokevården är idag ojämlik och ny kunskap om effektiva diagnos-, behandlings- och rehabiliteringsmetoder tillkommer ständigt. Nationella riktlinjer, som syftar till att stödja styrningen av svensk hälso- och sjukvård utifrån bästa tillgängliga kunskap, är därför ett mycket viktigt stöd för att förbättra vården till de personer som drabbas av stroke.

Dessa nationella riktlinjer ger rekommendationer om åtgärder vid stroke. Rekommendationerna gäller primärprevention, insatser i det akuta skedet, diagnostik, akut behandling och omhändertagande, rehabilitering i tidig och sen fas samt uppföljning och sekundärprevention.

Insatser i det akuta skedet vid stroke syftar till att tiden mellaninsjuknande, diagnos och behandling ska bli så kort som möjligt. Den akuta vårdkedjan innefattar insatser både utanför och på sjukhus, så som trombolyslarm från ambulans till sjukhus, tidig diagnostik med datortomografi och tidig behandling med exempelvis trombolys och trombektomi.

Den akuta behandlingen och omhändertagandet av personer som insjuknat i stroke bör starta på en strokeenhet. En sammanhållen vård på en strokeenhet minskar bland annat dödligheten och funktionsnedsättningar vid stroke. Även patienter med TIA (transitorisk ischemiskattack) bör omhändertas på strokeenhet i det akuta skedet, för att säkerställa god vård och minska risken att insjukna i stroke. Rehabiliteringen vid stroke behöver startas tidigt och bör erbjudas så länge patienten har behov av denna typ av insatser. Utgångspunkten är en individanpassad och målinriktad rehabilitering, med flera professioner involverade.

Syftet vid uppföljningen av personer som insjuknat i stroke är att förebygga återinsjuknande, tidigt identifiera nya eller förändrade symtom och erbjuda rätt åtgärd utifrån aktuell situation och behov. Åtgärder för att förebygga återinsjuknande behöver sättas in tidigt, till exempel i form av stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor eller läkemedelsbehandling. För att minska risken för nya insjuknanden behöver uppföljningen vara långsiktig och kontinuerlig.

Riktlinjernas rekommendationer ger vägledning för beslut på gruppnivå och riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. De kan bland annat användas som underlag förresursfördelning utifrån öppna och systematiska prioriteringar. Riktlinjerna innehåller därför även bedömningar av hur ett införande av rekommendationerna påverkar hälso- och sjukvårdens kostnader och organisation, utifrån en bild av hur verksamheten bedrivs på nationellnivå i dag.

Sammanfattningsvis innebär dessa riktlinjer att mer resurser behöver tillföras strokesjukvården. De ökade kostnaderna förväntas vara bestående även på längre sikt, eftersom de rekommenderade åtgärderna ofta medför ett ökat resursbehov. För många av åtgärderna, särskilt de som gäller rehabilitering, behövs dessutom kompetensförstärkning. På längre sikt kan kostnaderna kompenseras av att åtgärderna innebär ett minskat vård- och rehabiliteringsbehov hos behandlade personer, men dessa besparingar görs främst inom socialtjänsten och i samhället. Exempel på andra konsekvenser är att det behöver tillkomma fler vårdplatser på strokeenheter. Det finns även ett behov av rutiner för den akuta vårdkedjan vid stroke samt för strukturerad uppföljning.

Till riktlinjerna hör dessutom 36 nationella indikatorer för vård vid stroke. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god vård. Samtliga indikatorer är i dag möjliga att mäta med hjälp av befintliga datakällor. Till ett antal av indikatorerna hör även målnivåer som anger hur stor andel av patientgruppen som bör komma i fråga för aktuell åtgärd. Målnivåer för vård vid stroke kommer att publiceras i en separat rapport i samband med publiceringen av den slutliga versionen av riktlinjerna.

Läs hela sammanfattningen
Nationella riktlinjer för vård vid stroke

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-3-11
ISBN: 978-91-7555-450-1
Format: Bok
Antal sidor: 112
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr